I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Artiklar Frågor&Svar

Quran, Hadith och Islam

av Rashad Khalifa, Ph.D.

Imam, Mosque of Tucson, Arizona, U.S.A.

Muhammed Representerade Endast Koranen Islam - Abrahams Religion
Muhammad Förbjuden från att yttra några andra religiösa instruktioner än Koranen Konsekvenserna av att vägra tro Koranen
En Gud/ En Källa Behovet av Hadith & Sunna
Koranen; en extraordinär bok Det Fysiska Beviset
Konsekvensen av att inte tro Gud De Enkla Fakta
Hadith & Sunna = 100% gissningar De Invecklade Fakta
Att lyda budbäraren villkorligt Koranen: Enda Källan för Vägledning
Idoliseringen av Muhammad Muhammad förbjuden från att förklara Koranen
Missbruk av Koranen Varför besegras då Muslimerna?
Hatar Gud Muhammad? Hadith & Sunna kontra Guds Lag
Den Sanna Kärleken till Muhammad Lyd Gud och Lyd Budbäraren
Myten om Medling Det Stora Kännetecknet
Profetens Enda Uppgift Varför är vi här?
Favoritfrågan Den Stora Katastrofen
Alla seder i Islam existerade före Muhammad Den Viktigaste Frågan

Förord

Efter mer än 12 år av datoriserad forskning av Koranen, upptäcktes FYSISKA BEVIS som bevisar att Koranen verkligen är Guds ofelbara ord. Denna upptäckt blev mycket populär bland de Muslimska massorna i hela världen, och sammanfattningar av arbetet trycktes upp och distribuerades i miljontals. Min personliga popularitet steg tillsammans med denna mycket spännande, och mycket ödmjukande, upptäckt.

Den fortsatta forskningen avslöjade sedan ett häpnadsväckande resultat; att de extremt populära "Hadith & Sunna" inte har någonting med Profeten Muhammad att göra, och att upprätthållandet därav innebär olydnad gentemot Gud och Hans sista profet (Koranen 6:112 & 25:31).

Denna upptäckt strider mot tron hos Muslimska massor överallt. Följaktligen föll min personliga popularitet, och till och med populariteten av Koranens mirakel, till den grad att det innebar en fara för mitt liv och mitt rykte.

Att säga till Muslimerna att "Hadith & Sunna" är Sataniska påhitt, visade sig vara detsamma som att tala om för de Kristna att Jesus inte är Guds son.

Eftersom iakttagelsen av "Hadith & Sunna" som Sataniska påhitt stöds av FYSISKA BEVIS, kommer alla fritt tänkande människor att acceptera de upptäckter som rapporteras i denna bok. För sådana människor innebär resultatet en helt ny känsla av frälsning, och full medvetenhet om att de Muslimska massorna fallit offer för Satans planer.

Rashad Khalifa, 19 augusti, 1982

 

INGEN FRÄLSNING UTAN LYDNAD AV BUDBÄRAREN

"Säg (O Muhammad), 'Älskar ni Gud, så följ mig. Gud kommer då att älska er, och förlåta era synder; Gud är Förlåtare, Barmhärtig.' Säg, 'Lyd Gud och budbäraren.' Om de vänder sig bort, älskar inte Gud de icke troende." (3:31-32)

"Ni ska iakttaga Salat & Zakat, och lyda budbäraren, så att ni må uppnå nåd." (24:56)

"Den som inte lyder Gud och Hans budbärare kommer att vistas i Helveteselden för evigt." (72:23)

Eftersom alla budbärare levererade ett och samma budskap, nämligen "NI SKA INTE DYRKA ANNAT ÄN GUD," innebär olydnad av dem otro eller idoldyrkan.

NÄR DE LEVERERAR GUDS BUDSKAP, talar inte budbärarna på eget initiativ.

"En profet som mig, kommer Herren, er Gud, att upphöja för er från er själva; honom ska ni lyssna på." (Moses i Femte Moseboken 18:15)

"Jag kommer att upphöja för dem en profet som dig från dem, och kommer att sätta Mina ord i hans mun; han ska säga till dem allt Jag beordrar honom. Om någon man inte kommer att lyssna på Mina ord som han talar i Mitt namn, kommer Jag själv att ställa honom till svars för det." (Femte Moseboken 18:18-19).

"Tror ni inte att jag är i Fadern, och Fadern är i mig? Orden jag yttrar till er yttrar jag inte på eget initiativ, i stället är det Fadern i mig som gör Sina verk." (Johannes Evangelium 14:10)

"Men när han kommer, sanningens Ande, kommer han att vägleda er till all sanning; för han kommer inte att tala på eget initiativ, utan allt han hör, kommer han att yttra; och han kommer att visa er det som komma skall." (Johannes 16:13)

"Att lyda Budbäraren är att lyda Gud." (Koranen 4:80)

"Och han (Muhammad) talar inte på eget initiativ." (53:3)

 

MUHAMMAD REPRESENTERADE ENDAST KORANEN (tillbaka)

"Sedan sände vi ner till er DENNA BOK sanningsenligt, bekräftande alla tidigare skrifter, och ersättande dem. Ni skall döma ibland dem enligt Guds uppenbarelser (denna bok) , och följ inte deras önskemål om de avviker från sanningen….Du skall döma ibland dem enligt Guds uppenbarelser (denna bok) till dig; följ inte deras önskemål, och VAR PÅ DIN VAKT så att de inte avleder dig från en del av Guds uppenbarelser (denna bok) till dig…Är det okunnighetens lagar de vill upprätthålla? VEMS LAG ÄR BÄTTRE ÄN GUDS för de som uppnått övertygelse?" (Koranen 5:48-50)

 

MUHAMMAD FÖRBJUDEN FRÅN ATT YTTRA NÅGRA ANDRA RELIGIÖSA INSTRUKTIONER ÄN KORANEN (tillbaka)

"Denna (Koran) är yttrandet av en ärbar budbärare. Det är inte yttrandet av en poet; det är sällan ni tror. Ej heller är det yttrandet av ett siare; sällan tar ni er i akt. En uppenbarelse från universums Herre. OM HAN YTTRAT NÅGRA ANDRA RELIGIÖSA LÄROR (tillskrivna oss), skulle vi ha straffat honom allvarligt, sedan skulle vi stoppat uppenbarelsen till honom (avskedat honom). Ingen av er skulle kunnat skydda honom emot oss." (69:40-47)

Dessa väldigt tydliga verser lär oss att Muhammad förbjöds från att yttra några religiösa läror annat än Koranen. Styrkan i den Arabiska texten kan inte översättas helt och hållet. Men de kraftfulla uttrycken lämnar inga tvivel över huvudtaget om att Profetens enda funktion var att "LEVERERA" Koranen, hela Koranen, och INGENTING annat än Koranen.

 

MUHAMMAD BEORDRAD ATT ALDRIG AVVIKA FRÅN KORANEN. AVVIKELSE INNEBAR STRÄNGT STRAFF

"De avledde dig nästan (O Muhammad) från våra uppenbarelser till dig; de ville att du skulle fabricera någonting annat för att betrakta dig som en vän. Vore det inte för att vi stärkte dig, lutade du dig nästan lite mot dem. Om du gjort det, skulle vi ha fördubblat straffet för dig i detta livet, och efter döden; ingen skulle kunnat skydda dig emot oss." (17:73-75)

Som ett exempel för oss, beordrades Profeten att strikt hålla sig till Guds uppenbarelser till honom, specifikt identifierat i 5:48-50 (Sid. 3) som Koranen.

Minsta avvikelse från Koranen (se vers 74 ovan) ådrager sig strängt straff.

Muhammad beordrad att leverera ENDAST KORANEN, utan minsta förändring, och att aldrig "hitta på" någonting annat:

"När våra uppenbarelser reciteras för dem, brukade de som inte förväntar sig att möta oss säga, 'Hämta en Koran annat än denna, eller ändra den.' Säg (O Muhammad), 'jag kan omöjligt ändra den på eget initiativ. Jag följer helt enkelt det som uppenbaras för mig. Jag fruktar, om jag inte lyder min Herre, straffet på en hemsk dag.' ….Vem är ondare än den som hittar på lögner om Gud, eller förkastar Hans uppenbarelser? De skyldiga lyckas aldrig. Ändå idoliserar de vid sidan av Gud de som inte har någon makt att skada eller hjälpa dem, och säger 'Dessa är våra medlare hos Gud.'…sådan är idoldyrkan." (10:15-18)

 

EN GUD / EN KÄLLA (tillbaka)

Vår Allsmäktige Skapare ger order om att KORANEN, specifikt KORANEN, SKALL VARA DEN ENDA KÄLLAN till religiösa läror.

Dessutom informeras vi om att ACCEPTERANDET AV NÅGON ANNAN KÄLLA till religiös vägledning är samma sak som att sätta upp ANDRA GUDAR VID SIDAN AV GUD:

"Säg, (O Muhammad), 'Vems vittnesmål är större?' Säg, 'Gud är vittnet mellan mig och er om att DENNA KORAN gavs till mig att predika till er, och vill vem den än når.' Men ni vittnar emellertid om att ni sätter upp andra gudar vid sidan av Gud (genom att upprätthålla andra källor än Koranen). Säg, '"Jag vittnar inte som ni gör; det finns bara en gud, och jag förkastar er idoldyrkan.'" (6:19)

Denna mäktiga vers, som råkar vara vers [19] i Sura 6, förbjuder de troende från att upprätthålla eller följa NÅGON ANNAN KÄLLA VID SIDAN AV KORANEN, och att göra det är likvärdigt med att sätta upp andra gudar vid sidan av Gud.

EN GUD / EN KÄLLA

Med starkaste ordalag beordras vi att upprätthålla Koranen, hela Koranen, och ingenting annat än Koranen.

Om och om igen beordras vi upprätthålla koranen som den ENDA KÄLLAN TILL RELIGIÖS VÄGLEDNING.

Om och om igen blir vi påminda om att om vi FÖLJER VI NÅGON ANNAN KÄLLA VID SIDAN AV KORANEN ÄR DET SAMMA SAK SOM ATT SÄTTA UPP ANDRA GUDAR VID SIDAN AV GUD.

Verserna 22 till 38 i Sura 17 representerar en del av de viktigaste budorden i Koranen. Omedelbart efter dessa verser finner vi versen som visas nedan:

"Detta är en del av den visdom som uppenbarats för er (i denna Koran), och NI SKALL INTE SÄTTA UPP NÅGRA ANDRA GUDAR VID SIDAN AV GUD (genom att följa andra källor vid sidan av Koranen). Gör ni det kommer ni att kastas in i Helvetet, klandrade och förnedrade." (17:39)

Varför misslyckas de som följer Hadith & Sunna att upprätthålla endast Koranen trots alla dessa tydliga budord och extremt stränga befallningar? Se svaret på Sidan 9.

 

KORANEN: EN EXTRAORDINÄR BOK (tillbaka)

Trots de tydliga befallningarna, varför misslyckas de som följer Hadith & Sunna att upprätthålla ENDAST Koranen?

Svaret ges i samma Sura efter budordet visat på Sidan 8. Verserna 45 och 46 i Sura 17 informerar oss om att de som vägrar att tro Gud och beakta Hans budord om att upprätthålla ENDAST Koranen avsiktligt utestängs från Koranen. Dessa två viktiga verser visas nedan:

"När du läser Koranen, placerar vi mellan dig och de som inte tror på Livet Efter Detta, en osynlig barriär. Och vi placerar sköldar på deras hjärtan, för att hindra dem från att förstå Koranen, och dövhet i deras öron. När du predikar din Herre i ENDAST KORANEN springer de följaktligen bort i motvilja." (17:45-46)

VAD MER KAN VI SÄGA ??

TROR DU GUD ELLER INTE ?

Gud säger att Koranen är KOMPLETT, PERFEKT, & FULLT DETALJERAD, och att du inte ska söka efter någon annan källa:

"Vi utelämnade inte någonting från denna bok, sedan kommer alla att samlas inför sin Herre (för dom). De som inte tror på våra verser är de döva och stumma; i totalt mörker. Gud sänder vem Han vill vilse, och leder vem Han vill på den rätta vägen." (6:38-39)

"Ska jag söka annat än Gud som lagkälla, när Han uppenbarat DENNA BOK FULLT DETALJERAD? (6:114)

"Din Herres ord är KOMPLETTA i sanning och rättvisa." (6:115)

 

KONSEKVENSEN AV ATT INTE TRO GUD (tillbaka)

Som visas på Sidan 10, säger Gud att Koranen är KOMPLETT, PERFEKT, OCH FULLT DETALJERAD.

Hans budord är tydliga och strikta om att NI SKALL INTE UPPRÄTTHÅLLA NÅGONTING ANNAT ÄN KORANEN som en källa för religiös vägledning (se sidorna 7 & 8)

Nu har du den totala friheten att tro Gud eller inte, eller att förkasta Hans påståenden, och ignorera Hans budord, förutsatt ärr du är villig (eller ovillig) att acceptera konsekvenserna.

Du håller väl onekligen med om att det är en grov synd att vägra tro Gud. Exakt hur grov uttrycks i vers 40 i Sura 7:

"Säkerligen de som inte tror på våra uppenbarelser, som är för arroganta för att beakta dem, för dessa kommer Himmelens portar aldrig att öppnas, ej heller kommer de att komma in i Paradiset förrän kamelen passerar genom nålsögat. På så sätt straffar vi de skyldiga." (7:40)

Följaktligen är det en FYSISK OMÖJLIGHET för de som vägrar att tro Gud att komma in i Paradiset.

 

VIKTIGT KÄNNETECKEN HOS GUDOMLIG UPPENBARELSE

En del människor påstår att "Hadith & Sunna" är gudomliga uppenbarelser.

Uppenbarligen är de inte medvetna om att kännetecknet för gudomlig uppenbarelse är PERFEKT BEVARANDE. Eftersom de så-kallade hadith & sunna av Profeten svårt förvanskats, kan de aldrig möte kravet på gudomlig uppenbarelse. Det är ett väl känt faktum att den stora majoriteten av Hadith är falska påhitt.

"Vi har sänt ner uppenbarelsen, och vi kommer säkerligen att bevara den." (15:9)

"Sannerligen, detta är en ärbar skrift. Ingen lögn kunde någonsin komma in i den i det förgångna, nu, eller i framtiden; en uppenbarelser från den visaste, den mest prisade." (41:41-42)

Hädelsen är uppenbar när de påstår att Hadith och Sunna är gudomliga uppenbarelser. Inser de inte att Allsmäktige Gud är kapabel att bevara Sina uppenbarelser?

 

HADITH & SUNNA = 100% GISSNINGAR (tillbaka)

Trots att Gud förklarar att Koranen är FULLT DETALJERAD, & skall vara den enda källan, har majoriteten Muslimer lurats till att följa gissningar kända som Hadith & Sunna.

Medan Koranen bevisats genom FYSISKA BEVIS att vara de äkta och oförändrade Guds ord (se boken QURAN:VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE), ses Hadith & Sunna helt och hållet som gissningar.

"Ska jag söka ANNAT ÄN GUD som lagkälla, när Han uppenbarat DENNA BOK FULLT DETALJERAD?…Er Herres ord är KOMPLETTA i sanning och rättvisa. Ingenting skall ersätta Hans ord; Han är Den Som Hör, Den Allvetande. Men, om ni lyder majoriteten av människor på jorden kommer de att föra er bort från Guds väg. Det är för att de följer GISSNINGAR, och misslyckas tänka.2 (6:114-116)

"De insisterar på att följa gissningar, när vägledningen ges till dem häri från deras Herre." (53:23)

 

ATT LYDA BUDBÄRAREN ÄR VILLKORLIGT (tillbaka)

Lydnad av budbäraren ska vara absolut endast vad de Koraniska uppenbarelserna beträffar.

Att lyda budbäraren är att upprätthålla Koranen, hela Koranen, och ingenting annat än Koranen.

Lydnad är helt PÅ DET VILLKOR ATT källan är Gud genom budbäraren, och inte budbäraren som inte är mer än en människa, som kan begå misstag.

Som visas i versen nedan, skall budbäraren som man ENDAST lydas om han har rätt:

"O profet, om de troende kvinnorna kommer till dig och lovar att de ej ska idolisera någonting vid sidan av Gud, ej heller stjäla, eller begå äktenskapsbrott, eller döda sina barn, eller hitta på lögner, och inte visa dig olydnad NÄR DU HAR RÄTT, ska du acceptera deras löfte, och be Gud att förlåta dem." (60:12)

Följaktligen är villkoret uppenbart, att mannen Muhammad, olikt budbäraren Muhammad, skall lydas ENDAST OM HAN HAR RÄTT.

 

ATT LYDA BUDBÄRAREN ÄR VILLKORLIGT

Koranen betonar att lydnad måste vara absolut när källan är Gud, medan budbärarens personliga åsikt kan vara skadlig för honom och/eller för de som följer hans personliga åsikter:

"Allt bra som händer dig (O Muhammad) är från Gud. Och allt dåligt som händer dig är från dig. Vi har sänt dig som en varnare till människorna, och Gud räcker som vittne. Den som lyder budbäraren lyder Gud. Vad gäller de som vänder sig bort, skickade vi inte dig som deras förmyndare." (4:79-80)

Följaktligen kan Muhammads personliga åsikt vara dålig, eller kan ge orsaka dåliga följder. Muhammad budbäraren å andra sidan, yttrar GUDS ORD, d.v.s. Koranen, och måste lydas helt och hållet. För den som lyder budbäraren lyder Gud, och vi ska lyda Guds befallningar, inte människors befallningar.

 

ATT LYDA BUDBÄRAREN ÄR VILLKORLIGT

Koranen ger oss flera exempel på att vi måste lyda det som Muhammad yttrade som en Guds budbärare, och INTE NÖDVÄNDIGTVIS vad han yttrade som en man. Som en budbärare yttrade han Koranen och ingenting annat än Koranen.

Dessutom lär vi oss från Koranen att mannen Muhammad i själva verket begick allvarliga fel. Så i versen nedan ser vi att Gud önskade etablera en lag varvid en man kan gifta sig med den frånskilda hustrun av sin adopterade son. Muhammad skulle vara vårt exempel. Detta stred emellertid mot traditionerna i Arabien, och det visade sig att Profeten "fruktade människorna i stället för att frukta Gud."

"Du sa till den välsignad av Gud och välsignad av dig, 'Skilj dig inte från din fru, och iakttag Gud.' Följaktligen dolde du inom dig vad Gud ville förkunna, och du fruktade människorna när Gud är den du borde frukta. Sedan, när Zeid (Muhammads adopterade son) till slut skilde sig från henne, lät vi dig gifta dig med henne. Detta för att visa att de troende männen får gifta sig med de frånskilda fruarna av sina adopterade söner. Guds befallningar skall utföras." (33:37)

 

ATT LYDA BUDBÄRAREN ÄR VILLKORLIGT

En hel Sura Illustrerar det faktum att vi ENDAST ska lyda Muhammad vad gäller hans Koraniska yttranden, och INTE vad gäller hans personliga yttranden eller personliga uppträdande. Detta eliminerar de så-kallade "Hadith" och de så-kallade "Sunna" som legitima källor för religiös vägledning.

Suran har titeln " 'Abasa = Han rynkade På Pannan", och skildrar en incident där Muhammad ignorerade en fattig blind man, och gav hela sin uppmärksamhet till en rik man.

"Han (Muhammad) rynkade på pannan och vände sig bort, när den blinde mannen kom till honom. Hur kunde du veta; kanske skulle han räddas? Eller kanske skulle han beakta budskapet och dra nytta av ett sådan beaktande. Vad gäller den rike mannen, gav du (Muhammad) honom din fulla uppmärksamhet. Trots att du inte kan garantera hans frälsning. Men den som kom till dig i strävan efter frälsning, och uppriktigt vördnadsfull, honom struntade du i. Sannerligen, DETTA ÄR EN PÅMINNELSE, för de som vill minnas." (80:1-12)

 

IDOLISERINGEN AV MUHAMMAD (tillbaka)

Att vägra tro Gud i Hans repeterade försäkringar om att KORANEN ÄR KOMPLETT, PERFEKT, OCH SKALL VARA DEN ENDA KÄLLAN till religiös vägledning, och att följa gissningar som Hadith & Sunna utgör upphöjning av profeten Muhammad mot hans vilja.

"Säg (O Muhammad), 'Om oceanen var bläck för min Herres ord, skulle oceanen ta slut innan min Herres ord tog slut, även om vi tillhandahöll dubbelt så mycket bläck.' Säg (O Muhammad), 'Jag är inget mer än en människa som er. Det har uppenbarats för mig att er Gud är EN GUD. Därför ska alla som ser fram emot att möta sin Herre leda ett rättfärdigt liv, och ALDRIG SÄTTA UPP NÅGRA IDOLER vid sidan av sin Herre.'" (18:109-110)

Dessa verser informerar oss klar och tydligt om att Gud inte saknar ord; att Han gav oss ALLA ORD vi behöver i denna Koran, och att vi inte ska söka efter Muhammads eller någon annans ord, och att Muhammad är en man precis som andra män; han ska inte idoliseras (se slutet av versen).

 

KORANEN: NI SKA INTE IDOLISERA MUHAMMAD

Det finns endast två verser i Koranen som beskriver profeten Muhammad som "inget mer än en människa som er."

ÄR DET EN SLUMP ATT BÅDA DESSA VERSER FÖRBJUDER IDOLDYRKAN I SLUTET AV VARJE VERS ??

Den första versen visas på föregående sida, och den andra versen visas nedan:

"Säg (O Muhammad), 'Jag är ingenting mer än en människa som er. Det har uppenbarats för mig att er Gud är EN GUD. Därför ska ni iakttaga ENDAST Honom, och be om Hans förlåtelse, OCH VE IDOLDYRKARE.'" (41:6)

De sant troende tror sin herre och Hans uttalanden om att KORANEN ÄR KOMPLETT, PERFEKT, FULLT DETALJERAD, OCH SKALL VARA DEN ENDA KÄLLAN TILL RELIGIÖS VÄGLEDNING. Endast idoldyrkarna kommer att söka annat än Koranen. Att följa "Hadith & Sunna" är idolisering av profeten Muhammad mot hans vilja.

 

MISSBRUK AV KORANEN (tillbaka)

"Gud och Hans änglar uppmuntrar profeten. O ni som tror, ni ska också uppmuntra honom, och ge honom fullt stöd." (33:56)

Detta är utan tvivel den mest missbrukade versen i hela Koranen. Genom sataniska förvanskningar, okunnighet, och idoldyrkan, fick denna vers miljontals Muslimer att prisa profeten mot hans vilja, i stället för att prisa Gud.

Människor som lovsjunger denna specifika vers dag och natt är uppenbarligen omedvetna om två viktiga realiteter:

1) Ordet "Nabi = profet" i åsyftning på profeten Muhammad, syftar ALLTID på honom då ha levde; inte efter hans död.

2) I samma Sura, och 13 verser före denna vers, ser vi att Gud och Hans änglar hedrar ALLA TROENDE på samma sätt.

"Gud och Hans änglar uppmuntrar de troende, för att föra dem ut ur mörkret in i ljuset." (33:43)

 

MISSBRUKET AV KORANEN

Vers 103 i Sura 9 klargör vidare innebörden av orden "SSALLO" och "YUSSALLEE." I denna vers ser vi att Profeten beordras "YUSSALLEE" för de troende, precis som de ombeds göra för honom i vers 56 i Sura 33 (se sidan 20).

"Ta (O Muhammad) en del av deras pengar i välgörenhet, för att rena dem och helga dem, och uppmuntra dem (SSALLEE 'ALAYHIM) för din uppmuntran är en tröst för dem. Gud är Den Som Hör, Allvetande." (9:103)

Således är den egentliga innebörden av detta uttryck "uppmuntra," och INTE "prisa dag och natt" som de som missbrukar Koranen indikerat.

 

SAMMANFATTNING

Gud och Hans änglar uppmuntrar de troende, för att leda dem ut ur mörkret in i ljuset (33:43).

Gud och Hans änglar uppmuntrar Profeten under hans liv för att hålla honom på rätta vägen (33:56).

De troende ombeds att stödja profeten under hans liv (33:56), och Profeten gör detsamma för de troende (9:103).

 

MISSBRUKET AV KORANEN

"I Guds budbärare har ni ett bra exempel; ett bra exempel för de som söker Gud och Den Sista Dagen, och som ofta firar minnet av Gud."

Satan använde denna vers för att hävda speciell status för idoliseringen av Muhammad, och för att övertyga människorna om nödvändigheten av Sunna (traditioner) av profeten.

Det finns inga tvivel om att profeten Muhammad är vårt bästa exempel. Och hans exempel är satt genom att upprätthålla Koranen, och ingenting annat än Koranen.

Uppenbarligen är de som föll i Satans fälla omedvetna om att ABRAHAM BESKRIVS MED EXAKT SAMMA ORD I KORANEN; ord för ord.

"I Abraham och de som trodde med honom, har ni ett bra exempel, för de som söker Gud och Den Sista Dagen." (60:4,6)

 

HATAR GUD MUHAMMAD ??? (tillbaka)

Självklart inte. Men när man repeterar de saker som Gud säger om Muhammad i Koranen, anklagar de dig för att hata Muhammad.

På liknande sätt, när man säger till de Kristna att Jesus är en människa och en Guds budbärare, anklagar de en för att hata Jesus.

 

MUHAMMAD KAN INTE VÄGLEDA NÅGON (28:56)

"Du (Muhammad) kan inte ens vägleda de du älskar. Gud är den som vägleder vem Han vill, för Han vet bäst vilka som förtjänar vägledningen." (28:56)

Profetens enda uppgift var att leverera Koranen utan några ändringar, tillägg, reduktioner, eller förklaringar.

Var snäll och se sidorna 29-35

 

DEN SANNA KÄRLEKEN TILL MUHAMMAD (tillbaka)

Den sanna kärleken till Jesus är att se honom som en människa och en Guds budbärare. De Kristna älskar Jesus så mycket, trots det förskjuter han dem på Domedagen (Matteus 7:23 och Koranen 5:116).

Den sanna kärleken till Muhammad är att se honom som en människa och att följa hans läror, i.e., att UPPRÄTTHÅLLA KORANEN OCH INGENTING ANNAT ÄN KORANEN. De som följer "Hadith & Sunna" namnges som Muhammads fiender, och Muhammad förskjuter dem på Domedagen som vi ser nedan:

"(På Domedagen) kommer budbäraren att säga, 'Min herre; mitt folk har övergett DENNA KORAN.' På så sätt sätter vi upp fiender mot varje profet från de skyldiga. ER HERRE RÄCKER SOM VÄGLEDARE OCH HJÄLPARE." (25:30-31)

Var snälla och lägg märke till likheten "ord för ord" mellan vers 31 ovan och vers 112 i Sura 6 som specifikt handlar om "Hadith."

Gud är den som skapade er; Gud är den som försörjer er; Gud är den som avslutar era liv; Gud är den som återupplivar er; Gud är den som ställer er till svars. Muhammad gör inget av dessa saker (se 33:40).

 

MUHAMMAD KÄNNER INTE TILL FRAMTIDEN

"Säg (O Muhammad), 'Jag skiljer mig inte från någon annan budbärare. Jag har ingen aning om vad som kan hända mig, eller er. Jag följer bara det som uppenbarats för mig. Jag är inget mer än en påtaglig varnare.'" (46:9)

"Säg (O Muhammad), 'Jag har ingen makt att hjälpa eller skada ens mig själv, förutom enligt Guds vilja. (Ej heller känner jag till framtiden); om jag känt till framtiden, skulle jag utökat min rikedom, och ingen skada skulle drabbat mig. Jag är inget mer än en varnare, liksom en bärare av goda nyheter för de som tror.'" (7:188)

 

MUHAMMAD KÄNNER INTE TILL FRAMTIDEN

Trots det skildrar hundratals "Hadith" framtida händelser som inte har någonting med Koranen att göra, och som representerar personliga förutsägelser.

En av de mest ansedda "Hadith" visas nedan:

"Ni ska upprätthålla min Sunna (traditioner), och Sunnan av de 'vägledda Khaliferna' (Al'Khulafaa' Al-Rashideen) som kommer efter mig."

Det ska noteras att uttrycket "Al-Khulafaa' Al-Rashideen" inte uppträdde i den Arabiska litteraturen förrän 200 år efter profeten, det är ett modernt uttryck.

Hur visste profeten att det skulle finnas "Khulafaa" som skulle efterträda honom, och hur visste han att de skulle kallas "Al-Khulafaa' Al-Rashideen"?

Uttrycket "Al-Khulafaa' Al-Rashideen" syftar specifikt på de fyra Khaliferna: Abu Bakr, Umar, Uthman, och Ali. Det var inte känt förrän två århundrade efter profeten.

 

MYTEN OM MEDLING (tillbaka)

Medling är ett av Satans mest effektiva trick för att lura människor till att idolisera sina profeter och/eller helgon.

Trots att Koranen upprepat klargör att det inte kommer att finnas någon medling på domedagen, lurades många Muslimer, genom "Hadith & Sunna" till att idolisera profeten Muhammad mot hans vilja, och hittade på konceptet om MEDLING (Shafaa'ah):

"Profeterna följer helt enkelt Guds budord. Han vet bäst deras förgångna och deras framtid. DE KAN INTE MEDLA FÖRUTOM FÖR DE SOM REDAN RÄDDATS AV GUD. Profeterna oroar sig för sina egna öden." (21:28)

 

UPPHÖJNINGEN AV MUHAMMAD

MYTEN OM MEDLING

Trots Koranens repeterade försäkringar om att Muhammad inte har någon makt att hjälpa eller skada någon (se Sidorna 25, & Sidan 30), lyckades Satan lura många människor genom konceptet om medling. Satan övertygade sina offer om att Muhammad kommer att ta dem ut ur Helvetet, och ge dem tillträde till Paradiset!

Många så-kallade "Muslimer" tänjde på konceptet om medling till att inkludera åtskilliga helgon och/eller imamer:

"De idoliserar vid sidan av Gud de som inte har någon makt att skada eller hjälpa dem, och säger, 'Dessa är våra medlare hos Gud.' Säg, 'Informerar ni Gud om någonting Han inte vet i himlarna och på jorden?' Prisad var Han; långt överlägsen behov av partners." (10:18)

 

UPPHÖJNINGEN AV MUHAMMAD

MYTEN OM MEDLING

Konceptet om medling betyder att Gud har en del partners som medlar med Honom på folkets vägnar.

Därför är medling idoldyrkan, och de som tror att Muhammad kommer att medla på någons vägnar idoliserar Profeten mot hans vilja. Medling av Muhammad är vanligt i de Sataniska påhitten kända som Hadith och/eller Sunna.

Koranen likställer tydligt och klart medling som idoldyrkan, och proklamerar ett STORT KRITERIUM: att de som tror på medling inte står ut med att tala om endast Gud; DE MÅSTE NÄMNA SINA IDOLER VID SIDAN.

"Säg, 'ALL MEDLING tillhör Gud. Herreväldet i himlarna och på jorden tillhör Honom, ni kommer sedan att återvända till Honom.' När ENDAST GUD förespråkas krymper hjärtat i motvilja hos de som inte tror på livet efter detta. Men när andra nämns vid sidan av Honom, blir de nöjda." (39:45)

 

MUHAMMAD KOMMER INTE ATT STÄLLA ER TILL SVARS

"Ditt enda uppdrag (O Muhammad) är att leverera (Koranen), medan det är vi som ställer dem till svars." (13:40)

 

MUHAMMAD KAN INTE HJÄLPA ELLER SKADA DIG

"Säg (O Muhammad), 'Jag har ingen makt att skada mig själv, eller gynna mig själv.'" (10:49)

"Säg (O Muhammad), 'Jag har ingen makt att skada er, eller hjälpa er genom att vägleda er.'" (72:21)

Följaktligen kommer profeten inte att sätta dig i Paradiset, ej heller kan han ta dig ut ur Helvetet, ej heller kommer han att ställa dig till svars, ej heller kan han hjälpa dig, eller skada dig; HANS ENDA UPPGIFT VAR ATT LEVERERA KORANEN, & INGENTING ANNAT ÄN KORANEN. Att älska och hedra honom är att följa endast Koranen, och förkasta de lögner som tillskrivits honom.

 

VARJE BUDBÄRARES FUNKTION ÄR ATT LEVERERA BUDSKAPET:

NI SKA INTE DYRKA ANNAT ÄN GUD

Varken Jesus, eller Muhammad vill bli idoliserade. Deras enda uppgift var att predika dyrkan av ENDAST GUD.

"Alla budbärare vi sände till er var instruerade att predika att det inte finns någon annan gud förutom Mig; ni ska dyrka endast Mig. Sedan sa de, 'Gud den Nådigaste har fått en son.' Prisad vare Han, alla budbärare är inget mer än ärbara tjänare. De talar inte på egen hand; de följer bara Hans befallningar. Han känner till deras förflutna och deras framtid, och de äger ingen makt att medla förutom för de som redan godkänts av Gud. Budbärarna själva oroar sig för sina egna öden. Och, om någon av dem påstår sig vara en gud vid sidan av Gud, kommer vi att straffa honom i Helvetet; på så sätt straffar vi de onda." (21:25-29)

 

PROFETENS ENDA UPPGIFT: ATT LEVERERA KORANEN (tillbaka)

Om och om igen använder Koranen de starkaste ordalagen för att betona att Muhammad INTE hade någon uppgift FÖRUTOM att leverera Koranen:

"Du har INGEN uppgift FÖRUTOM att leverera (Koranen)." (42:48)

"Din ENDA uppgift är att leverera (Koranen), medan det är vi som ställer dem till svars." (13:40)

"Budbäraren har INGEN funktion FÖRUTOM att leverera (Koranen) och Gud vet allt ni tillkännager och allt som ni döljer. Säg, 'Det goda och det dåliga är inte det samma, trots mängden av det dåliga.' Därför ska ni iakttaga Gud, O ni som besitter intelligens, så att ni må lyckas." (5:99-100)

Olyckligtvis, de som vägrar tro att Koranen är DEN ENDA KÄLLAN FÖR RELIGIÖS VÄGLEDNING är många fler än de som tror (se även 16:35,82; 24:54; 29:18; 36:17; & 64:12).

 

MUHAMMAD FÖRKLARAR, TOLKAR ELLER FÖRUTSÄGER INTE KORANEN: LEVERERAR & FÖLJER ENDAST

Hadith & Sunna gör anspråk på att Hadith & Sunna behövs för att förklara Koranen.

Koranen lär emellertid ut att Gud är lärare av Koranen; att Gud kommer att sätta Koranen i de troendes hjärtan oavsett vilket modersmål de har; och att Muhammad inte kommer att förklara Koranen. Dokument visas nedan:

"Gud är läraren av Koranen." (55:1-2)

"Vare sig det kom ner på icke-Arabiska eller Arabiska, säg, 'För de som tror, är det en vägledning och bot. Vad gäller de icke troende, kommer de att vara döva och blinda för den.'" (41:44)

"Rör inte din tunga (O Muhammad) för att påskynda den. Det är vi som sätter samman det i Koranen. När vi väl reciterat den, ska du följa den. Sedan är det vi som förklarar den." (75:16-19)

 

ANHÄNGARNA AV HADITH & SUNNA FÖLJER INTE SINA EGNA LÄROR

De mest auktoritära böckerna av Hadith, nämligen Muslim & Ibn Hanbal, rapporterar att profeten beordrat att ingen ska ta någonting från honom FÖRUTOM KORANEN. Nedan visas den Arabiska texten av denna Hadith:

[Den Arabiska Texten av nedanstående hadith]

"Abi Saeed Al-Khudry - må Gud vara nöjd med honom - rapporterade att Guds budbärare- må Gud upphöja honom & bevilja honom frid - hade sagt, 'Skriv inte ned någonting från mig FÖRUTOM KORANEN. Den som skriver någonting annat än Koranen skall sudda ut det'" !!!

Så enligt deras egna läror, LYDER DE INTE PROFETEN

 

OTROLIGT FAKTUM: DE LYDER INTE SINA EGNA LÄROR

Enligt de mest "auktoritära " källorna av Hadith, ändrade aldrig Profeten sin åsikt om att ENDAST KORANEN skulle skrivas ner från honom:

[Den Arabiska Texten av nedanstående Hadith]

Zayd ibn Thabit (Profetens närmsta uppenbarelser skrivare) besökte Khalifa Mu'aawiya (mer än 30 år efter Profetens död), och berättade för honom en historia om Profeten. Mu'aawiya tyckte om historien och beordrade någon att skriva ner den. Men Zayd sa, "Guds budbärare beordrade oss att aldrig skriva ner någonting av hans Hadith." (Rapporterat av Ibn Hanbal)

 

DE LYDER INTE SIN EGEN PÅHITTADE IDOL !!

KORANEN: HAR DE EN "BOK" I VILKEN DE HITTAR ALLT DE ÖNSKAR SIG ??

När man konfronterar anhängarna av Hadith & Sunna med den Hadith som visas på förra sidan, erkänner de att en sådan Hadith existerar. De förklarar sitt misslyckande med att följa sina egna läror med det faktum att det finns lika "autentiska" hadith där Profeten beordrade folk att skriva ner hans Hadith !!

Koranen beskriver sådana människor som "kriminella," och frågar: "Har de en 'Bok' i vilken de hittar allt de önskar sig ???"

"Ska vi behandla Muslimerna som de kriminella? Vad är det för fel på ert omdöme? HAR NI EN BOK I VILKEN NI HITTAR ALLT NI ÖNSKAR ER?"

Både Hadith & Sunna passar denna Koraniska beskrivning; som en "Bok där ni hittar allt ni önskar er."

Det faktum att Hadith & Sunna både är hypotetiska och motsägelsefulla i sin karaktär är allmänt känt.

 

DERAS FAVORITFRÅGA (tillbaka)

"Om Koranen är komplett och fullt detaljerad (som Gud säger), var hittar vi då detaljerna för Salat bönen?"

Denna berömda fråga avslöjar deras totala okunnighet om Koranen och en undermedveten ansträngning för att bevisa att Gud har fel i sina repeterade försäkringar om att Koranen är "komplett" och "fullt detaljerad."

För Koranen lär mycket klart och tydligt ut att Abraham är grundaren av Islam som det praktiseras idag. Som sådan, vad bidrog Abraham då med till våra dagliga liv som Muslimer?

Koranen lär ut att ALLA RELIGIÖSA SEDER I ISLAM (Salat, Zakat, Fastan & Hajj) KOM TILL OSS FRÅN ABRAHAM, GENERATION EFTER GENERATION.

Således, Islam i sin slutgiltiga form, som praktiserat idag, är baserat på två saker:

1) KORANEN: genom Muhammad, och

2) RELIGIÖSA SEDER: genom Abraham.

 

ALLA RELIGIÖSA SEDER I ISLAM EXISTERADE FÖRE MUHAMMAD.(tillbaka)

Muhammads ENDA UPPGIFT var att leverera Koranen (se Sidorna 30-33).

 

ABRAHAM: GRUNDAREN AV ISLAM

Abraham var den första mottagaren av konceptet ISLAM, och den första att använda ordet "MUSLIM" (se 2:131).

"Ni ska sträva för Guds sak som ni borde sträva. Han har välsignat er, och inte ålagt er någon svårighet i er religion, RELIGIONEN AV ER FADER ABRAHAM. Abraham är den som gav er namnet 'Muslimer' från början. Således ska budbäraren tjäna som vittnen ibland er, och ni ska tjäna som vittnen bland människorna. Därför ska ni iakttaga Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och hålla fast vid Gud; Han är er Herre, den bäste Herren, och den bäste Hjälparen." (22:78)

Så om Abraham är grundaren av Islam, bidrog han med någonting till våra islamiska liv?

Svaret är: "JA; han bidrog med DE RELIGIÖSA SEDERNA (Salat, Zakat, Fastan & Hajj). "

 

ISLAM ÄR ABRAHAMS RELIGION (tillbaka)

Medan Muhammads uppgift, enda uppgift, var att leverera Koranen, KOM ALLA RELIGIÖSA SEDER GENOM ABRAHAM.

"De sa, 'Man måste vare Judisk eller Kristen för att vara vägledd.' Säg, 'Vi följer Abrahams religion, monoteisten; han var aldrig en idoldyrkare.'" (2:135)

"Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var en monoteist, en Muslim; han var aldrig en idoldyrkare. Människorna mest värdiga av att följa Abraham är de som följde honom, och denna profet (Muhammad), och de som trodde. Gud är de troendes Herre." (3:67-68)

 

MUHAMMAD VAR EN ANHÄNGARE TILL ABRAHAM

"Sedan inspirerade vi dig (O Muhammad) att följa Abrahams religion, monoteism; han var aldrig en idoldyrkare." (16:123)

Logiskt sett, om Muhammad var en anhängare till Abraham, och vi är anhängare till Muhammad, så är vi anhängare till Abraham. Vad lärde vi oss från Abraham ???

Koranen lär ut att vi lärde oss Islams alla religiösa seder från Abraham. Detta inkluderar Salat, Zakat, Fasta & Hajj.

 

Därför ÄR ISLAM BASERAD PÅ TVÅ SAKER:

1) KORANEN: GENOM MUHAMMAD

2) RELIGIÖSA SEDER: VIA ABRAHAM

 

SALAT PRAKTISERAT AV MUHAMMADS MOTSTÅNDARE

Hela det Arabiska samhället före och under Muhammads tid följde Abrahams religion. Följaktligen brukade Abu Lahab, Abu Jahl, och idoldyrkarna av Quraish iakttaga de FEM DAGLIGA KONTAKBÖNERNA precis som vi gör idag, med det enda undantaget att de använde "Abrahamska Faatihhan" i stället för den "Koraniska Faatihhan".

"Gud skulle inte straffa dem när du (Muhammad) fortfarande fanns ibland dem. Gud skulle inte straffa dem när de söker förlåtelse. Ändå förtjänade de helt Guds straff för att ha avlett människor från den heliga moskén, trots att de inte var dess vakter; endast de rättfärdiga är dess vakter, men de flesta av dem vet inte det. DERAS SALAT BÖNER vid helgedomen var inget annat än bedrägeri och avskyvärdheter. Genomlid därför straffet för er otro." (8:33-35)

 

HELIGA MÅNADER IAKTTOGS FÖRE MUHAMMAD

De fyra heliga månaderna iakttogs före Muhammads tid. Detta bevisar ytterligare att alla religiösa seder i Islam varken initierades av, eller lärdes ut av Profeten Muhammad; hans enda uppdrag var att leverera Koranen.

"Antalet månader enligt Gud är tolv, som visat i Guds skrifter, sedan dagen Han skapade himlarna och jorden. Fyra av dem är heliga. Detta är den rätta religionen; därför ska ni inte kränka era själar under de fyra heliga månaderna. Men ni får bekämpa idoldyrkarna som attackerar er däri, och vet att Gud är med de rättfärdiga. Att alternera de heliga månaderna är hedniskt. De alternerar de heliga månaderna och de vanliga månaderna, medan de bibehåller antalet månader fastställa av Gud…." (9:36-37)

 

DAGENS IDOLDYRKARE JÄMFÖRT MED DE QURAISKA IDOLDYRKARNA

Miljontals "Muslimer" idag praktiserar en form av idoldyrkan som liknar den idoldyrkan som praktiserades av Quraish före Muhammad.

Miljontals "Muslimer" i Egypten, Iran, Pakistan, Indien, och i många andra länder går till Moskén för att be. Deras Salat är definitivt till Gud. När de är klara med sin Salat besöker de helgonets grav och ber om hälsa, rikedom, och/eller barn.

De Quraiska idoldyrkana iakttog de fem Salat bönerna exakt som vi gör idag, men de besökte också sina idoler Allat, Al-'Uzzah, manat, o.s.v., för att be om hälsa, rikedom, och/eller barn.

Följaktligen är den uppenbara idoldyrkan som praktiseras av miljontals Muslimer idag exakt samma sak som den idoldyrkan praktiserad av Quraish före och under Muhammads tid; endast idolerna är nya.

Med undantag för de Judiska och Kristna minoriteterna, följde det Arabiska samfundet Abrahams religion före Muhammads uppdrag. De praktiserade alla religiösa seder i Islam. Deras Salat böner var identiska med våra, men de praktiserade också idoldyrkan. De "Muslimska" massorna idag praktiserar idoldyrkan genom att idolisera Profeten mot hans vilja, genom att idolisera helgon och heliga män eller imamer, och genom att följa andra källor vid sidan av Koranen (se sidorna 7 & 8).

 

"NI SKA BIBEHÅLLA IAKTTAGANDET AV SALAT"

Denna befallning utfärdades under de två första veckorna av den Koraniska uppenbarelsen.

ÄR DET LOGISKT ATT TRO ATT GUD SKULLE UTFÄRDA EN BEFALLNING OM ATT IAKTTAGA NÅGONTING SOM INTE REDAN VAR KÄNT ??

"…och bibehåll iakttagandet av Salat och Zakat, och låna Gud ett låna av rättfärdighet. Allt ni gör på era själars vägnar kommer ni att finna hos Gud mångfaldigat flera gånger om. Och sök Guds förlåtelse, Gud är Förlåtande, Barmhärtig." (73:20)

Ordet "Salat" är väldigt specifikt och betyder endast en sak, d.v.s., iakttagandet av specifika seder som involverar bugande och prostrerande. Detta gäller genomgående i Koranen, genomgående i historien, och i samband med alla profeter, budbärare, etc.

 

ALLA RELIGIÖSA SEDER I ISLAM (SALAT, ZAKAT, FASTAN, HAJJ) KOM TILL OSS GENOM ABRAHAM

Ivers 2:128 ser vi att Abraham och Ismail åkallade Gud om att lära dem "DE RELIGIÖSA SEDERNA I ISLAM."

"När Abraham reste Kaabas grunder tillsammans med Ismail, bad de, 'Vår Herre, acceptera detta verk från oss; Du är Den Som Hör, Den Allvetande. Vår Herre, och gör oss till Muslimer (Underkastade Dig); OCH LÄR OSS HUR VI SKA PRAKTISERA VÅRA RELIGIÖSA SEDER, och fräls oss; Du är Frälsaren, Den Barmhärtige.'" (2:127-128)

 

ABRAHAM: FÖRSTA (och sista) MOTTAGAREN AV SPECIFIKA RELIGIÖSA SEDER.

Profeterna och budbärarna före Abraham fick inte några religiösa seder. Det mänskliga samfundet var så primitivt att en TRO PÅ ENDAST GUD var allt som krävdes för frälsning. Se exempelvis sura 71 med titeln "Noak." Följaktligen uppträdde RELIGIÖSA SEDER i Koranen BARA efter Abraham, aldrig före honom.

"(O Israels Barn,) ni ska iakttaga Kontakbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat); ni ska buga er ner med de som bugar sig ner." (2:43)

"Vi gjorde Kaaba till en central punkt för alla människor, och en skyddad uppehållsort; därför ska ni se denna Abrahams station som en plats för dyrkan. Och vi utsåg Abraham och Ismail till att rena Min helgedom för de som skulle besöka den, de som skulle dra sig tillbaka däri, och för de som bugar sig och prostrerar." (2:125)

 

SALAT BÖNERNA IAKTTOGS FÖRE MUHAMMAD

Men Judarna och de Kristna "FÖRLORADE" Salat bönerna.

"O Maria, du ska lyda din Herre, och du ska prostrera och buga dig ner med de som bugar sig ner." (3:43)

"(Jesus sa,) Gud har välsignat mig vart jag än går, och Han har beordrat mig att iakttaga Salat bönerna och Zakat välgörenheten så länge jag lever." (19:31)

"Därefter kom generationer som FÖRLORADE Salat bönerna, och hängav sig åt sina lustar." (19:59)

Det finns rester av Salat bönerna bland Judarna, nämligen Samarierna, och de Kristna (den Rysk Ortodoxa Kyrkan). Det är värt att notera att de Samariska Judarna förkastat de mänskligt gjorda befallningarna i Thalmud, och bestämde sig för att lyssna till endast Guds ord, d.v.s., Toran (se "Myten om Gud förkroppsligad" sidan 117).

 

SALAT & ZAKAT KOM TILL OSS VIA ABRAHAM

De som vägrar att tro Gud utmanar Koranen genom att fråga, "Om Koranen är komplett och fullt detaljerad (som fastställt i 6:19, 38, & 114), var kan vi då hitta detaljerna för Salat och Zakat? För sådana människor, som uppenbarligen är isolerade från Koranen (se 18:57), presenterar vi följande Koraniska sanning:

"Och vi beviljade honom (Abraham) Isak och Jakob som en gåva och gjorde dem rättfärdiga. Och vi utnämnde dem till imamer som vägledde enligt våra budord, OCH VI LÄRDE DEM RÄTTFÄRDIGA VERK OCH IAKTTAGANDET AV SALAT OCH ZAKAT." (21:72-73)

Dessvärre är inte denna enkla sanning tillgänglig för de som fortsätter att försöka bevisa att Koranen inte är komplett.

FÖRST måste de nå den uppriktiga övertygelsen om att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad, de måste tro sin Herre. När de väl uppnår denna övertygelse kommer sköldarna att avlägsnas runt deras hjärtan, och dövhet från deras öron, och de kommer att bli värdiga den Koraniska sanningen.

 

FASTAN KOM TILL OSS VIA ABRAHAM

(och modifierades sedan i Koranen)

"Ni får ha samlag med era fruar under fastans nätter; de bevarar era hemligheter och ni bevarar deras hemligheter. Gud visste att NI BRUKADE BEDRA ERA SJÄLAR (genom att ha samlag under natten) FÖRUT. Han har återtagit er och ursäktat er. HÄDANEFTER får ni ha samlag med dem i strävan efter vad Gud tillåtit för er." (en del av 2:187)

Denna vers informerar oss således tydligt om att fasta praktiserades före Muhammad enligt Abrahams religion (Islam).

När fastan ursprungligen fastställdes genom Abraham var samlag förbjudet under hela fastemånaden Ramadan, dag som natt.

 

HAJJ KOM TILL OSS GENOM ABRAHAM

Lägg märke till att samma vers också visar METODEN FÖR SALAT BÖNEN (bugande & prostrerande):

"Vi visade Abraham platsen för helgedomen, och vägledde honom till att inte dyrka någon vid sidan av Mig, och att rena Min helgedom för de som skulle besöka den, de som skulle dra sig tillbaka däri, och de som skulle buga sig och prostrera. Och du ska förkunna (O Abraham) att människorna skall iakttaga Hajj. De kommer att komma till dig, gående eller ridande, från de mest avlägsna platser." (22:26-27)

Således lär Koranen ut att ALLA RELIGIÖSA SEDER I ISLAM (Salat, Zakat, Fasta & Hajj) kom till oss genom Abraham.

Koranen lär ut att Gud lärde Abraham hur man iakttager Salat, Zakat, Fastan & Hajj. Därefter lärde Abraham sina barn dessa seder, och så vidare, generation efter generation.

 

DE FORTSÄTTER ATT INSISTERA

Till och med efter att alla dessa Koraniska bevis visats för de som inte tror Gud, kommer ni att se att de insisterar på sina sätt. Bli inte överraskade om de frågar er efter allt detta: "Var är detaljerna för Salat bönerna i Koranen?"

Tills de bestämmer sig för att tro sin Skapare i Hans repeterade försäkringar om att Koranen är komplett, kan de aldrig se den Koraniska sanningen. Detta är dokumenterat nedan:

 

KONSEKVENSER AV ATT VÄGRA TRO KORANEN (tillbaka)

Berövande från att se, höra, eller förstå Koranen. Följaktligen blir vägledning omöjlig:

"Vem är ondare än den som påminns om sin Herres verser, och sedan ignorerar dem, medan han är omedveten om sin synd? Följaktligen placerar vi sköldar på deras hjärtan, för att hindra dem från att förstå (Koranen), och dövhet i deras öron. Följaktligen, om ni bjuder in dem till vägledningen, kan de aldrig någonsin bli vägledda." (18:57)

 

TVÅ BEKLAGLIGA FAKTUM

(1) Majoriteten av människorna tror inte.

(2) Majoriteten av de TROENDE kommer att hamna i helvetet.

"Majoriteten av människorna kommer inte att tro, vad ni än gör." (12:103)

"Majoriteten av de som tror på Gud är idoldyrkare." (12:106)

 

Så, OM DU ÄR MED MAJORITETEN, HAR DU STORA PROBLEM.

Även om du är med majoriteten TROENDE, har du stora problem.

De som dyrkar ENDAST GUD är sällsynta och en extremt lyckosam grupp; de är en minoritet av minoriteten.

 

PROBLEMET ÄR: DE TROR ATT DE ÄR RÄTTFÄRDIGA

"För den som struntar i budskapet från Guds den nådigaste, anvisar vi en djävul till att vara hans konstanta följeslagare. Djävlarna avleder dem sedan från vägen, och låter dem ändå TRO att de är rätt vägledda." (43:36-37)

"Ni skall vara strikt rättfärdiga i varje moské, och dyrka Gud, ägnande er dyrkan till absolut endast Honom. Precis som Han skapade er från början, kommer ni att återvända. En del vägledde Han. Andra överlämnas till vilsegående, för de tar djävlarna som allierade i stället för Gud, och TROR att de är rätt vägledda." (7:29-30)

"De värsta förlorarna är de som går vilse, när de TROR att de är rätt vägledda." (18:103-104)

 

OMEDVETNA OM SIN IDOLDYRKAN

Majoriteten av "troende" faller in i idoldyrkan utan att inse det; de är inte medvetna om att de är idoldyrkare:

"På (domedagen) då vi samlar ihop alla människor, kommer vi att fråga idoldyrkarna, 'Var är idolerna ni satte upp vid sidan av Gud?' Deras enda svar kommer då att vara, 'Vid Gud vår Herre, vi var inte idoldyrkare.' Lägg märke till hur de ljög för sig själva, och lägg märke till att idolerna de satt upp kommer att överge dem." (6:22-24)

Således finns det människor som är idoldyrkare som är omedvetna om sin idoldyrkan. Kan du vara en av dem? Hur vet du att du inte är en av dem? Detta är din enda chans att fastslå om du inte är en idoldyrkare.

 

HUR KAN DU FASTSLÅ ATT DU INTE ÄR EN IDOLDYRKARE

Svaret finns på Sidan 55.

 

BEHOVET AV HADITH & SUNNA (tillbaka)

Koranen lär ut att "Hadith & Sunna" utgör ett nödvändigt test för att urskilja de sanna Muslimerna från de falska Muslimerna.

De sanna Muslimerna tror Gud i Hans uttalanden om att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad (6:19, 38, & 114). Följaktligen kommer de sanna Muslimerna inte att acceptera någon annan källa för religiös vägledning.

Vad gäller de falska Muslimerna, kommer de att vara attraherade av "Hadith & Sunna", och avslöjas således som hycklare som påstår att de tror, fast de förnekar i sina hjärtan (se 16:22).

"Vi sätter upp fiender mot varje profet från människo- och jinndjävlarna, som inspirerar varandra med fina ord för att luras. Om er Herre så önskat, skulle de inte ha gjort det. (Men det är Guds vilja) så att sinnena hos de som inte tror på Livet Efter Detta ska lyssna på dem, och acceptera dem, och avslöja sin sanna identitet." (6:112-113)

Är du nöjd med Koranen? Tror du Gud? Eller känner du att Koranen inte är komplett; att du behöver andra källor för religiös vägledning?

 

EN AUTENTISK "HADITH"

På Domedagen kommer Muhammad att vara den förste att beklaga sig över att hans anhängare övergett Koranen, till fördel för hans fienders fabrikationer (Hadith & Sunna):

"Och budbäraren kommer att säga, 'Min Herre, mitt folk har övergett DENNA KORAN.' Vi sätter på så sätt upp fiender mot varje profet från de skyldiga. ER HERRE RÄCKER SOM VÄGLEDARE OCH HJÄLPARE (d.v.s. det räcker med Koranen)." (25:30-31)

Lägg märke till likheten ord för ord mellan 25:31 ovan och 6:112 som visas på föregående sida. Kan detta vara en slump?

Följaktligen kommer profeten Muhammad att vara besviken på de som älskar honom överdrivet mycket, precis som Jesus kommer att vara besviken på de Kristna som ser honom som en gud eller Guds son.

 

KORANEN: DEN ENDA LEGITIMA "HADITH"

"Dessa är Guds verser; vi reciterar dem för dig sanningsenligt. Vilken "Hadith" annat än Gud och Hans verser tror de på? VE ALLA SYNDFULLA LÖGNARE. Han hör Guds verser och insisterar sedan arrogant på sitt sätt, som om han aldrig hört dem; lova honom ett smärtsamt straff. När han lär sig någonting från våra verser, tar han det inte på allvar; dessa har förtjänat ett förödmjukande straff. Inväntar dem gör Helvetet; vare sig deras förtjänster eller idolerna de satt upp vid sidan av Gud kan hjälpa dem, de har förtjänat ett hemskt straff. DETTA ÄR VÄGLEDNINGEN, och de som inte tror på sin Herres verser kommer att lida förnedring, och ett smärtsamt straff." (45:6-11)

Tror du på Guds verser? Tror du att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad (6:19, 38, 114)? Eller måste du ha andra källor vid sidan av Koranen?

Koranen är den enda "Hadith" att följa; alla andra Hadith är hädiska och vilseledande påhitt:

"Gud har uppenbarat häri den bästa 'Hadth', en bok som är konsekvent, och som beskriver båda vägarna (till himlen och helvetet). Huden hos de som vördar sin Herre drar ihop sig därav, sedan mjuknar deras hudar och deras hjärtan för Guds budskap. Sådan är Guds vägledning; Han vägleder vem Han vill. Vad gäller de som sänts vilse av Honom, kan ingen vägleda dem. " (39:23)

"Det finns de som förespråkar falska "Hadith" som orsakar avvikelse från Guds väg, utan kunskap, och misslyckas att ta sådana gärningar allvarligt, dessa har förtjänat förödmjukande straff. Och när våra verser reciteras för dem, vänder han sig arrogant bort, som om han aldrig hört dem; som om hans öron är döva; lova honom ett smärtsamt straff." (31:6-7)

 

DET FYSISKA BEVISET (tillbaka)

Utöver de tydliga Koraniska uttalandena försäkrande de troende om att Koranen är komplett, perfekt och fullt detaljerad, och skall vara den ENDA källan för religiös vägledning, var det den Allsmäktige Guds vilja att ytterligare stödja dessa uppenbarelser med obestridliga FYSISKA BEVIS.

Ett matematiskt mirakel upptäcktes i Koranen, varmed varje ord, förvisso varje bokstav, placerades i Koranen enligt en extremt invecklad numerisk kod. Koden är baserad på talet [19], vilket är antalet bokstäver i Koranens öppningsuttalande, och talet som åsyftas i 74:30, som ska tillhandahålla svar till de som påstår att Koranen är mänskligt gjord. Detta matematiska mirakel bevisar utöver alla tvivel att Koranen är en gudomlig skrift, och att den perfekt bevarats. För detaljer se boken, "KORANEN: VISUELL PRESENTATION AV MIRAKLET."

Det FYSISKA BEVISET som styrker Koranen som DEN ENDA KÄLLAN FÖR RELIGIÖS VÄGLEDNING är sammanflätad med det matematiska miraklet i Koranen; även det baserat på talet [19].

Sådant bevis presenteras på sidorna 64-72.

Eftersom beviset är rent FYSISKT, i stället för något att tolkas, kommer alla fritt tänkande människor att acceptera det. Endast de som är hopplöst fångade i falska övertygelser kommer misslyckas med att se den tydliga sanningen, på grund förbannelsen av att ha avvisat Koranen (se 17:45).

De följande fyra sidorna som sammanfattar Koranens mirakel, med information hämtad ur boken: KORANEN: VISUELL PRESENTATION AV MIRAKLET.

 

KORANEN: VISUELL PRESENTATION AV MIRAKLET.

av Rashad khalifa, ph.D.

Imam, Mosque of Tucson, Arizona

 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Koranens mirakel som detaljeras i denna bok sträcker sig från det extremt enkla till det extremt invecklade. På grund av att Koranen sänts ner till ALLA människor, stäcker sig dess språk från det väldigt enkla, till de högsta nivåerna av lingvistisk och litterär excellens. Detta gör budskapet tillgängligt för alla, oavsett nivå på utbildning. Detsamma är sant för Koranens mirakel. Således kan de fysiska fakta som utgör detta extraordinära fenomen delas in i ENKLA FAKTA och INVECKLADE FAKTA.

 

DE ENKLA FAKTA (tillbaka)

(1) Koranens öppningsuttalande består av 19 bokstäver.

(2) Koranen består av 114 kapitel, eller 6 x 19.

(3) Den första Koraniska uppenbarelsen (96:1-5) var 19 ord.

(4) Den första Koraniska uppenbarelsen bestod av 76 bokstäver, eller 19 x 4.

(5) Första kapitlet uppenbarat (Kapitel 96) består av 19 verser.

(6) Från slutet av Koranen, har Kapitel 96 position 19.

(7) Första kapitlet uppenbarat består av 304 bokstäver; 19 x 16.

(8) Sista kapitlet uppenbarat (Kapitel 110) består av 19 ord.

(9) Första versen av sista uppenbarelsen består av 19 bokstäver.

(10) Andra uppenbarelsen (68:1-9) består av 38 ord; 19 x 2.

(11) Tredje uppenbarelsen (73:1-10) var 57 ord; 19 x 3.

(12) Fjärde uppenbarelsen (74:1-30) kom med själva Nr. 19.

(13) Femte uppenbarelsen (Kapitel 1) placerade öppningsuttalandet bestående av 19 bokstäver direkt efter Nr. 19 i 74:30.

(14) Första ordet i öppningsuttalandet förekommer exakt 19 gånger i Koranen.

(15) Andra ordet i öppningsuttalandet (Allah) förekommer 2,698 gånger, en mångfald av 19 (19 x 142).

(16) Tredje ordet i öppningsuttalandet (Rahman) nämns 57 gånger i Koranen (19 x 3).

(17) Fjärde ordet i öppningsuttalandet (Rahim) nämns 114 gånger i Koranen (19 x 6).

(18) Multiplikationsfaktorerna för öppningsuttalandet (se punkterna 14-17 ovan) [1+142+3+6] blir sammanlagt 152, vilket även det är en mångfald av 19 (19 x 8).

(19) Varje frekvens av förekomst förknippade med öppningsuttalandet, vilket är 19, 2698, 57, & 114, motsvarar det numeriska värdet på ett av Guds namn.

(20) Alla samlade listor över alla kända namn på Gud (mer än 400) visade sig innehålla ENDAST FYRA namn med numeriska värden delbara med 19. Dessa fyra namn är samma fyra som motsvarar antalen förekomster nämnda i punkt 19 ovan.

(21) Öppningsuttalandet saknas från Kapitel 9, men kompenseras i Kapitel 27, vers 30. Detta återställer antalet av detta viktiga uttalande till 114 (19 x 6).

(22) Mellan det saknade uttalandet (Kapitel 9) och det extra uttalandet (Kapitel 27) finns det 19 kapitel.

 

DE INVECKLADE FAKTA SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER (forts): (tillbaka)

(23) Kapitel 50 har titeln "Q," har initialen "Q" som prefix, och innehåller 57 Q's (57=19x3).

(24) Det enda andra kapitlet med initialen "Q," nämligen Kapitel 42, innehåller även det 57 Q's (19x3).

(25) Bokstaven "Q" står för "Quran" och den totala förekomsten av "Q" i de två Q-initierade kapitlen motsvarar antalet kapitel i Koranen (57+57=114).

(26) Första versen i Kapitel 50 (med titeln "Q) beskriver Koranen som "Majeed = Ärorik," och det numeriska värdet på ordet "Majeed" är 57, exakt detsamma som antalet Q's i detta kapitel.

(27) Kapitel 68 är initierat med bokstaven "N" och innehåller 133 N; eller 19 x 7.

(28) Kapitel 7, 19 & 38 är initierade med bokstaven "S" (Saad), och det totala antalet förekomster av denna bokstav i de tre kapitlen är 152, eller 19 x 8.

(29) Kapitel 36 är initierat med bokstäverna "Y" & "S," och det totala antalet förekomster av dessa två bokstäver i detta kapitel är 285, eller 19 x 15.

(30) Kapitlen 40 till 46 är initierade med "H" och "M". Det totala antalet förekomster av dessa två bokstäver i de sju kapitlen är 2147, eller 19 x 113.

(31) Kapitel 42 är initierat med de tre initialerna " 'A," "S," & "Q," och det totala antalet förekomster av dessa tre bokstäver i detta kapitel är 209, eller 19 x 11.

(32) Kapitel 19 är initierat med fem bokstäver, nämligen "K," "H," "Y," " 'A," & "S," och det totala antalet förekomster av dessa fem bokstäver i detta kapitel är 798, eller 19 x 42.

(33) De Koraniska initialerna "H," "T.H.," "T.S." och "T.S.M." utgör en unik sammanflätad relation uti deras fem kapitel, nämligen 19, 20, 26, 27, & 28. Den totala förekomsten av dessa bokstäver i deras fem kapitel är 1767, eller 19 x 93.

(34) Kapitel 2 är initierade med bokstäverna "A.L.M." och innehåller 9899 av dessa bokstäver (19x521).

(35) Kapitel 3 är också initierad med bokstäverna "A.L.M." och innehåller 5662 av dessa bokstäver (19x298).

(36) Kapitlen 29, 30, 31, & 32 är även de initierade med bokstäverna "A.L.M." och den totala förekomsten av dessa bokstäver är 1672 (19 x 88), 1254 (19x66), 817 (19x43), och 570 (19x30), i respektive kapitel.

(37) Kapitlen 10 och 11 är initierade med bokstäverna "A.L.R.," och innehåller exakt samma antal förekomster, nämligen 2489 vardera (19x131).

(38) Kapitlen 12, 14, och 15 är även de initierade med de tre bokstäverna "A.L.R." Den totala förekomsten av dessa bokstäver i dessa kapitel är 2375 (19 x 125), 1197 (19 x 63), och 912 (19 x 48), i respektive kapitel.

(39) Kapitel 13 är initierat med de fyra initialerna "A.L.M.R." och innehåller totalt 1482 av dessa bokstäver (19 x 78).

(40) Kapitel 7 är initierat med de fyra bokstäverna "A.L.M.S." och antalet förekomster av dessa fyra bokstäver i detta kapitel är 5320, eller 19 x 280.

(41) Antalet Koraniska initialer är 14, och de bokstäver som utgör dessa initialer är även de 14, och antalet kapitel med initialer är 29. När vi adderar dessa tal får vi 14 + 14 + 29 = 57, eller 19 x 3.

(42) De Koraniska Initialerna beskrivs som "Koranens Mirakel" (se Sidan 240 i boken "Quran: Visual Presentation of the Miracle")

(43) Den gemensamma nämnaren i hela Koranen är talet [19], och detta är det numeriska värdet på det Arabiska ordet "EN=Waahid." Således betonar detta mirakel Koranens tema och grundläggande budskap: "GUD ÄR EN."

 

SLUTSATS: De fysiska bevisen presenterade här bevisar:

(1) Koranens gudomliga ursprung.

(2) Koranens perfekta integritet och bevarande.

 

KORANEN: ENDA KÄLLAN AV FÖR VÄGLEDNING (6:19) (tillbaka)

Att acceptera andra källor för vägledning är detsamma som att sätta upp andra gudar vid sidan av Gud; IDOLDYRKAN.

 

DETTA VIKTIGA UTTALANDE RÅKAR VARA Nr. 19:

"Säg, (O Muhammad), 'Vems vittnesmål är större?' Säg, 'Gud är mitt vittne om att DENNA KORAN getts till mig att predika den till er, och vem den än når.' Trots det vittnar ni om att det finns andra gudar vid sidan av Gud (genom att upprätthålla andra källor än Koranen). Säg, 'Jag vittnar inte som ni gör.' Säg, 'Det finns bara EN GUD, och jag förkastar er idoldyrkan.'" (6:19)

Denna viktiga vers råkar vara Nr. 19

VI UTELÄMNADE INTE NÅGONTING I DENNA BOK (KORANEN)

· Den Arabiska texten av denna vers består av 19 bokstäver.

· Numret på denna vers är 38; eller 19 x 2.

[De Arabiska bokstäverna av detta uttalande visas, vart och ett med dess ordningstal under det för att visa att det verkligen är 19 bokstäver].

[Raden innehållande denna fras på Arabiska.]

GUD UPPENBARADE DENNA BOK FULLT DETALJERAD (6:114)

· Den Arabiska texten av denna vers består av 19 bokstäver.

· Numret på denna vers är 114; eller 19 x 6.

[De Arabiska bokstäverna av detta uttalande visas, vart och ett med dess ordningstal under det för att visa att det verkligen är 19 bokstäver].

[Raden innehållande denna fras på Arabiska.]

 

ER HERRES ORD (DENNA KORAN) ÄR KOMPLETT I SANNING OCH RÄTTVISA. (6:115)

Detta uttalande består av 19 Arabiska bokstäver.

[De Arabiska bokstäverna av detta uttalande visas, vart och ett med dess ordningstal under det för att visa att det verkligen är 19 bokstäver].

[Raden innehållande denna fras på Arabiska.]

 

MUHAMMAD FÖRBJUDEN FRÅN ATT FÖRUTSE KORANEN

Profeten Muhammad fick en befallning från Gud som förbjöd honom från att yttra Koraniska ämnen utan auktorisation, och beordrade honom att strikt rätta sig efter Koranen och följa den, när den väl var uppenbarad.

Denna vers är vers Nr. 114, i Kapitel 20.

114 = 19 x 6.

[Raden innehållande denna fras på Arabiska.]

Kan det vara en slump att numret på denna vers är detsamma som det totala antalet suror (kapitel) Koranen?

Gud och Hans budbärare vill att vi upprätthåller Koranen, hela Koranen, och ingenting annat än Koranen.

 

MUHAMMAD FÖRBJUDEN FRÅN ATT FÖRKLARA KORANEN (tillbaka)

Det finns de som påstår att Koranen är för svår att förstå, och att "Hadith & Sunna" behövs för att förklara Koranen. För det första krävs det bara en titt på "Hadith & Sunna" för att övertyga läsaren om att motsatsen är sant. På grund av att de som hittat på "Hadith" tillhörde olika stammar och till och med länder, med olika dialekter, slang, accenter, är språket i "Hadith" mycket svårt.

"Rör inte din tunga (O Muhammad) för att påskynda den. Det är vi som sätter samman det i Koranen. När vi väl uppenbarat den, SKA DU FÖLJA DEN. Sedan, är det vi kom kommer att förklara den." (75:16-19)

Versen som förklarar att Gud är den som förklarar Koranen råkar vara vers Nr. 19.

 

KORANEN INNEHÅLLER ALLA EXEMPEL VI BEHÖVER

Det finns fyra utspridda verser som generellt förklarar att Koranen innehåller alla exempel, allegorier eller liknelser vi behöver. Dessa verser är 17:89, 18:54, 30:58, & 39:27. Genom att addera versnumren för dessa fyra viktiga verser, får vi en slutsumma på 228, eller 19 x 12.

89 + 54 + 58 + 27 = 228 = 19 x 12

[Arabiskan på de tre första verserna visas här]

"Vi har citerat för människorna i denna Koran alla sorts exempel, men de flesta människorna insisterar på att inte tro. " (17:89)

"Vi har citerat i denna Koran varje sorts exempel, men människan är den mest argumentativa varelsen." (18:54)

"Således har vi citerat för människorna alla sorters exempel i denna Koran. Trots det, oavsett vilket bevis du än presenterar för de icke troende, säger de, 'Ni är förfalskare.'" (30:58)

"Gud beslöjar således hjärtat hos de som inte tror." (30:59)

[Det Arabiska visas igen]

"Vi har citerat för människorna varje sorts exempel i denna Koran, så att de må ta sig i akt." (39:27)

"En Arabisk Koran, utan några otydligheter, så att de må vara rättfärdiga." (39:28)

"Gud citerar exemplet på en man som hanterar tvistande partners (Hadith), jämfört med en man som endast hanterar en konstant källa (Koranen). Är de lika? Prisad vare Gud; de flesta av dem vet ej." (39:29)

"Du (Muhammad) kommer säkerligen att dö, precis som de kommer att dö." (39:30)

"På Återuppståndelsens Dag, inför er Herre, kommer ni människor att bråka med varandra." (39:31)

"Vem är mer ond än den som tillskriver Gud lögner, när han inte tror på sanningen som kommit till honom? Är Helvetet inte ett rättvist straff för de icke troende?" (39:32)

Versnumren på de fyra verserna är 89, 54, 58, och 27.

89 + 54 + 58 + 27 = 228

229 = 19 x 12

Verserna som visas ovan förklarar ytterligare att Muhammad är en människa som dör precis som oss andra, och att vi ska följa EN KÄLLA som lag, i stället för ett antal motsägelsefulla källor. KÄLLAN identifieras i vers 28 ovan som KORANEN.

 

HADITH: DÄR DE HITTAR ALLT DE ÖNSKAR SIG

Här är slutligen ett stycke FYSISKT BEVIS som informerar oss om att de troende kan urskiljas av det faktum att de följer EN KONSTANT KÄLLA (Koranen), medan de icke troende följer "en bok vari de hittar allt de vill ha." Det är ett väl känt faktum att vi kan hitta allt vi vill i böckerna "Hadith."

Uttalandet, i form av en fråga till de icke troende, säger, "FÖLJER NI EN BOK VARI NI HITTAR ALLT NI VILL HA?"

Detta viktiga uttalande råkar vara Nr. 38

38 = 19 x 2

"Ska vi behandla Muslimerna som de kriminella? Vad är det för fel på er logik? FÖLJER NI EN BOK VARI NI HITTAR ALLT NI VILL HA?" (68:35-38)

GUD KALLAR KORANEN: KOMPLETT (6:115)

GUD KALLAR KORANEN: FULLT DETALJERAD (6:114)

GUD KALLAR KORANEN: PERFEKT (6:38)

PROFETEN LEVERERAR ENDAST KORANEN (69:40-47)

HADITH & SUNNA ÄR HÄDISKA PÅHITT (6:112 & 25:31)

DU SKA UPPRÄTTHÅLLA ENDAST KORANEN (6:19; 7:3; osv.)

GUD FÖRSÅG TILL OCH MED FYSISKA BEVIS (Se sidorna 64-72)

Varför lyckas de då inte se allt detta???!!!

 

VARFÖR LYCKAS DE INTE TRO GUD?

Det är för att deras hjärtan inuti förnekar vad de säger med sina munnar. De säger att de tror på grund av sociala och utbildningsmässiga omständigheter, men deras hjärtan inuti förnekar:

"Er Gud är EN GUD. Men, hjärtat hos de som inte tror på livet efter detta förnekar, och de är för arroganta." (16:22)

Konsekvenserna av detta förnekande (när ens djupa övertygelser förnekar) är total isolering från Koranen:

"När ni läser Koranen, placerar vi en OSYNLIG BARRIÄR mellan er och de som de inte tror på livet efter detta. Och vi placerar sköldar på deras hjärtan för att hindra dem från att förstå den, och dövhet i deras öron; och när ni predikar er Herre i ENDAST KORANEN springer de sin väg i motvilja." (17:45-46)

Därför kan de inte acceptera ENDAST KORANEN; de letar efter andra källor som "Hadith & Sunna."

 

GARANTERAD SEGER

Koranen lär ut, utan tvetydighet, att seger G A R A N T E R A S för Muslimerna:

"Vi har fastställt att de troende kommer att segra." (30:47)

"Vi kommer utan tvivel att bevilja seger till våra budbärare, och de som tror, både i detta livet och på återuppståndelsens dag." (40:51)

"Gud kommer att stödja med seger de som stödjer Honom. Gud är mäktig, Allsmäktig." (22:40)

"Gud kommer säkerligen att skydda de som tror. Gud tycker inte om någon förrådare, icke troende." (22:38)

"O du som tror, om du stödjer Gud, kommer Han att bevilja dig seger, och stärka ditt fotfäste." (47:7)

 

VARFÖR BESEGRAS DÅ MUSLIMERNA ?(tillbaka)

Med åtanke av de garantier som visas på föregående sida, och eftersom Gud aldrig har fel, kan "Muslimerna" av idag omöjligt vara Muslimer.

 

HISTORISKA FAKTA

Så länge som den Muslimska Ummahn upprätthöll Koranen, och ingenting annat än Koranen, ledde Muslimerna världen vetenskapligt, teknologiskt, kulturellt, socialt, militäriskt, och ekonomiskt sett. De förlorade aldrig ett enda slag. Islams gränser sträckte sig från Västafrika till Kina; till Södra Frankrike och Östra Tyskland.

I och med att Hadith & Sunna uppträdde i början av det tredje århundradet e.Kr, började en gradvis försämring av den Muslimska Ummahn. Efter uppträdandet av dessa som källor till vägledning vid sidan av Koranen, vann "Muslimerna" aldrig ett enda slag.

Varför besegrar 3 miljoner Israeler konstant 150 miljoner Araber ???

Är det logiskt att 3 miljoner Israeler skulle tvina 1,000 miljoner "Muslimer" ut ur deras Moské i Jerusalem?

Varför besegrar Indien konstant Pakistan? Varför invaderar Ryssland Afghanistan? o.s.v., o.s.v., o.s.v.

 

VARFÖR ÄR DÅ "MUSLIMERNA" BESEGRADE?

PÅ GRUND AV att de vägrade tro Gud och Hans repeterade uttalanden om att Koranen är KOMPLETT, PERFEKT, FULLT DETALJERAD, och SKA VARA DEN ENDA KÄLLAN TILL RELIGIÖS VÄGLEDNING.

På grund av att de accepterat andra källor, nämligen, Hadith och Sunna, vid sidan av Koranen.

"Den som struntar i Mitt budskap (Koranen) ska ha ett miserabelt liv, sedan kommer vi att återuppliva honom, på Återuppståndelsens Dag, blind. Han kommer att säga, 'Min Herre, varför återupplivade Du mig blind, när jag brukade kunna se (i det första livet)?' (Gud kommer att säga), 'På grund av att VÅRA uppenbarelser kom till dig, men du glömde dem, följaktligen, glömmer vi dig idag.' På så sätt straffar vi de som överträder gränserna och vägrar att tro på sin Herres verser. Och säkerligen, är straffet i Livet Efter Detta mycket värre, och evigt." (20:124-127)

 

HADITH ORSAKADE AVVIKELSE FRÅN KORANEN!

(1) ÄR DET SÅ HÄR DU GÖR DIN TVAGNING (WUDU) ?

Trots att Guds befallningar är tydliga och enkla i Koranen vad gäller iakttagandet av tvagning, följer de "Muslimska" massorna en annan gud vid sidan av Gud; de gör inte tvagningen som förordad av Gud. Det slutliga resultatet: förnedring & nederlag.

"O ni som tror, när ni reser er för att utföra Salat bönerna skall ni tvätta era ansikten, era händer till armbågarna, torka era huvuden, och tvätta era fötter." (5:6)

De "Muslimska" massorna idag vägrar att vara nöjda med Guds budord. De upprätthåller människors budord, såsom de av de olika "imamerna" och "lärda." Följaktligen har de en förlängd tvagning som varierar beroende på vilken "sekt" du följer. Alla sekter kom utav de olika "imamernas" åsikter om hur Profeten troddes ha gjort sin tvagning. Följaktligen föll de i Satans fälla, lydde inte sin Skapare, och ådrog sig misär och nederlag.

 

HADITH ORSAKADE AVVIKELSE FRÅN KORANEN!

(2) ÄR DET SÅ HÄR DU GÖR DINA SALAT KONTAKTBÖNER?

"När ni iakttager er Salat bön, ska er röst inte vara för hög, inte heller för låg; ni ska bibehålla en lagom ton." (17:110)

Trots dessa rättframma instruktioner från Gud, avleddes de "Muslimska" massorna av Hadith; de bibehåller total tystnad under middagsbönen, eftermiddagsbönen, den tredje enheten av solnedgångsbönen, och andra hälften av nattbönen. VARIFRÅN FICK DE DESSA INSTRUKTIONER? Från en annan gud vid sidan av Gud; från andra källor vid sidan av Koranen.

Således föll de i Satans fällor 'en masse', och lydde inte sin Skapare, vars ord (Koran) är komplett, perfekt, och fullt detaljerad (6:19, 38, & 114).

 

HADITH ORSAKADE AVVIKELSE FRÅN KORANEN

(3) Nämner du andra namn vid sidan av Guds namn i Salat?

Det är Guds budord att vi inte ska nämna några namn i våra Salat kontaktböner, förutom Guds namn (72:18).

Men de Muslimska massorna idag följer de påhitt som föreskriver för dem att de ska prisa och glorifiera Muhammad och Abraham, medan de ber till sin Herre.

"Moskéerna tillhör Gud, nämn därför inte andra namn vid sidan av Guds namn." (72:18)

 

VAD ÄR TYDLIGARE ÄN DET?

De "Muslimska" massorna har lurats av Satan till att yttra påhitten kända som "Tashahhud" där de öser prisningar och glorifieringar över Muhammad och Abraham.

Det bör noteras att även källorna Hadith & Sunna medger att "Tashahhud" är ett påhitt som inte är en del av Salat bönerna!

ÄR INTE DETTA UPPENBARA IDOLDYRKAN ???

 

HADITH & SUNNA kontra GUDS LAG (tillbaka)

Efter att ha sagt att lagen om äktenskapsbrott är "fullkomligt tydlig," beordrar oss det Koraniska budordet att straffa äktenskapsbrytaren/bryterskan genom att piska dem med ett hundra piskrapp.

Lydde och följde Muslimerna sin Skapare? NEJ.

De Muslimska "lärda" deklarerade att den Koraniska lagen inte är tydlig !!! De påstod att äktenskapsbrytaren/bryterskan inte definieras i Koranen beträffande deras civil tillstånd, och att de behöver Hadith för att tydliggöra Koranen !!!

"Denna Sura sänder vi ner, och fastställer som lag, och vi sänder ner i den verser som är fullkomligt tydliga, så att ni må ta er i akt. Äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan ska ni piska hundra rapp vardera, och vackla inte av snällhet från att utföra Guds lag, om ni verkligen tror på Gud och den Sista Dagen. Låt en grupp troende bevittna deras bestraffning." (24:1-2)

Överväldigade av tradition, och Satans påverkan, lagstiftade de "Muslimska" lärda "stening till döds" som straffen för gifta äktenskapsbrytare/bryterskor !!!

 

LYD GUD OCH LYD BUDBÄRAREN (tillbaka)

Satan lyckades lura miljontals Muslimer till att tro att innebörden av att lyda Gud är att lyda Koranen, medan innebörden av att lyda budbäraren innebär att lyda Hadith.

Vad som hjälpte till att göra detta Sataniska trick populärt var generell okunnighet om Koranen bland de Muslimska massorna, och deras misslyckande i att beakta det gudomliga budordet om att Koranen skall vara den ENDA KÄLLAN till rättsvetenskap och/eller religiös vägledning.

Endast lite tänkande leder oss till förståelsen att Koranen kom till oss genom Muhammeds mun, och INTE FRÅN GUD DIREKT. Därav budordet att vi ska lyda budbäraren….för han yttrar Guds ord.

Alla tidigare skrifter ha fastställt samma Koraniska sanning att: "Den som lyder budbäraren lyder Gud." Eftersom budbäraren uppenbarligen inte är Gud, innebär detta budord helt klart att vi ska lyda Guds ord som yttras av budbäraren.

De kunniga och lyckliga troende förstår därför att Hadith & Sunna är Sataniska påhitt menade att avleda människor från Guds väg.

 

MUHAMMEDS HADITH TILLHÖR INTE MUHAMMED

I stället är de Hadith (berättelser) av män och kvinnor som aldrig såg Profeten; faktum är att deras förfäders förfäder aldrig såg profeten.

Det är ett väl känt faktum att den första boken av Hadith är den av Bukhary, som föddes mer än 200 år efter Muhammads död. När Bukhary skrev sina Hadith böcker, brukade han besöka människor som han kände som källor. Efter att ha verifierat att hans källa var "sanningsenlig," och känd som en rättfärdighetens man eller kvinna, brukade Bukhary fråga, "Kan du någon Hadith?" Personen brukade då svara, "Ja," och sedan börja med att berätta sin Hadith enligt följande;

"Jag hörde min far, må Gud välsigna hans själ, säga att han hörde sin äldre bror, må Gud välsigna hans själ, säga att han satt med sin mormor, må Gud välsigna hennes själ, som sa till honom att hon en dag åt middag hos sin farbror, må Gud välsigna hans själ, när han sa att hans morfar kände Imam Ahmad ibn Muhammad al-Amawy, som nämnde att hans farfar hört från sin äldsta farbror att han mött Profetens stora följeslagare Omar ibn Khaled Al-Yamany, och han sa till honom att Profeten, frid vare med honom, sa, "…………"

Följaktligen är Hadith ingenting annat än en berättelse av Bukharys källa, som påstår att han eller hon hört något om Profeter över mer än åtta generationer senare.

Nu besitter vi å andra sidan obestridliga fysiska bevis på att Koranen är Guds ofelbara ord, och att den yttrades av Profeten Muhammad. Därför lyder vi budbäraren genom att lyda Koranen; ingenting annat än Koranen

 

ATT LYDA HADITH ÄR INTE ATT LYDA BUDBÄRAREN

I stället är det lydnad till männen eller kvinnorna som berättade alla olika "Hadith."

Att lyda den så-kallade "Profetens Hadith," är i själva verket att lyda en grupp enkelt sinnade människor som trodde att Profeten sagt något mer än 200 år innan de föddes.

Så om berättaren av en viss Hadith exempelvis är Abbas ibn Yasser, innebär det att om man lyder den Hadith som berättats av Abbas ibn Yasser, lyder man i själva verket Abbas ibn Yasser, och det har ingenting med Profeten att göra.

Den sanna lydnaden av Profeten Muhammad är att endast följa Koranen, vilken verkligen yttrades av Muhammad, om vilket stöds av obestridliga FYSISKA BEVIS.

Dessa fakta förklarar Koranens repeterade uttalanden att

"Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt."

Koranen levererades till oss genom Muhammads mun, utan några medlare eller berättare. Koranen kom genom Muhammads mun direkt till öronen av uppenbarelse skrivarna som noggrant skrev ner den samma sekund som den yttrades.

Således är Koranen Muhammads enda sanna Hadith. Dessutom har den Allsmäktige garanterat det eviga bevarandet av Sina ord, som de yttrades av Muhammad (15:9).

 

DEN STORA KATASTROFEN (tillbaka)

"(På domedagen) kommer de icke troende att bli tillsagda, 'Guds avsky mot er är mycket värre än er egen avsky mot er själva, för ni bjöds in till tron men vägrade.' De kommer att säga, 'Vår Herre, du gav oss två dödstillfällen och två liv, och nu erkänner vi våra synder; FINNS DET NÅGON UTVÄG?' Det är för att när ENDAST Gud förespråkades vägrade ni att tro. Men när idoler förespråkades vid sidan av Honom, trodde ni. Följaktligen ligger domen nu hos Gud, den högsta, den största." (40:10-12)

När ENDAST GUD förespråkas, tror du då?

ELLER

Måste du ha andra förespråkade vid sidan av Honom?

 

DEN STORA KATASTROFEN

"När våra budbärare gick till dem med tydliga bevis, var de nöjda med kunskapen de redan hade, och precis det som de förlöjligat orsakade deras fördömelse. Sedan, när de såg vårat straff, sa de, 'NU TROR VI PÅ ENDAST GUD OCH FÖRKASTAR VÅR TIDIGARE IDOLDYRKAN.' Men dessvärre är deras tro utan värde för dem efter att de ser straffet. Sådan är Guds lag som aldrig ändras; sådana icke troende är fördömda." (40:83-85)

Är du nöjd och glad med den kunskap som du ärvt från dina föräldrar, de äldre eller lärda? (Hadith & Sunna)

Är du villig att ge upp sådan kunskap till fördel för Guds läror? ELLER, kommer det att vara för sent för dig?

 

DET STORA KÄNNETECKNET (tillbaka)

När ENDAST GUD nämns, krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja. Men när andra nämns vid sidan av Honom, gläds de (39:45).

 

KLARGÖRELSE: VARFÖR ÄR VI HÄR? (tillbaka)

Hela saken med Koranen versus Hadith och Sunna klarnar när vi väl förstår syftet med vår existens.

Vi existerar i denna värld av en, och endast en, anledning. Som det står i Koranen (67:1-2 & 51:56) skapades vi av den enda anledningen till dyrka ENDAST GUD.

Satan ville vara partner med Gud; en gud vid sidan Gud. Följaktligen skapade Gud Adam för att avslöja Satans rebelliska tankar. Och Gud skapade oss för att visa Satan och änglarna att vi kan dyrka ENDAST Honom, utan behov av några partners.

Syftet med vår existens är därför att dyrka ENDAST Honom.

Det är därför som den enda oförlåtliga synden är idoldyrkan. Det är för att så fort vi idoliserar någon, eller någonting, vid sidan av Gud, misslyckas vi med testet.

Vi uppfyller syftet med vår existens endast om vi lyckas dyrka ENDAST GUD, utan att idolisera Muhammad,

Artiklar Frågor&Svar eller Jesus, eller Maria, eller något helgon, eller någon imam, eller någon, eller något.

När vi söker "religiösa" instruktioner från Muhammad, eller någon annan källa vid sidan av Gud, stödjer vi Satan med hans anspråk om att Gud behöver en partner.

Därför följer de som dyrkar ENDAST Gud instruktionerna och lärorna från ENDAST Gud. Som visas i hela denna bok, är Guds läror kompletta, perfekta, och fullt detaljerade i Koranen.

 

TILL SLUT: DEN VIKTIGASTE FRÅGAN (tillbaka)

I ditt sinne, kan Gud överleva ENSAM ???

Eller, behöver Gud Muhammad, i ditt sinne, för att högtidlighållas eller dyrkas ???

I ditt sinne, kan BARA Gud överleva ???

Eller, behöver Gud en partner, i ditt sinne, såsom Muhammad, Jesus, Maria, eller något eller några helgon ???

Skulle du vara helt nöjd om du bara visste om ENDAST Gud, utan Muhammad, Jesus, Maria, eller något helgon, eller någon annan, eller någonting?

Blir du irriterad över att tala om ENDAST Gud ?

När jag fortsätter att tala om ENDAST Gud, irriterar det dig? Kan ENDAST Gud överleva i ditt sinne ???

Baserat på det stora kännetecknet, som fastställt i 39:45, ger ditt svar på dessa frågor dig nyckeln till självkännedom, och ditt öde.

Artiklar Frågor&Svar