I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Artiklar Frågor&Svar

Vår Ende Räddare och Frälsare

Det ska inte finnas något tvång i religion: den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen." Koranen 2:256
"Och ni ska veta sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8:32

Vi har fått många e-mail från våra Kristna bröder och systrar i vilka de predikar till oss om att Jesus Kristus är Frälsaren och vägen. Med all respekt för dem, kan vi inte acceptera deras förslag eftersom det motsäger varje känd gudomlig skrift, inklusive det Gamla Testamentet, det Nya Testamentet, och det Sista Testamentet (Koranen). De som uppriktigt studerar skriften kommer att se att den ENDE Räddaren och Frälsaren är den Ende Guden, den Allsmäktige, Abrahams, Moses, Jesus och Muhammads Gud.

I det NYA TESTAMENTET i Galaterbrevet 6:4-7 ser vi idén om att var och en ansvarar för sina egna gärningar uttryckt så här;

"Varje människa ska se på sitt uppträdande; om han har anledning att skryta om någonting, kommer det att vara på grund av sina egna prestationer och inte på grund av någon annans….

"En människa kommer ENDAST att SKÖRDA det han SÅR" Galaterbrevet 6:4-7

Dessutom,

"Var och en av oss ska stå till svars för sig själv inför Gud." Romarna 14:12

"Var och en kommer att få sin egen belöning enligt sitt eget arbete." Korinterbrevet 3:8

Och i GAMLA TESTAMENTET;

"Även dig, O Herre, tillhör nåd; för du ger till var och en enligt hans verk." Psaltaren 62:12

"Och kommer han inte att ge var och en enligt hans gärningar?" Ordspråksboken 24:12

"De rättfärdigas rättfärdighet skall vara över dem, och de ondas ondska ska vara över dem." Hesekiel 18:20

Om var och en sår var han skördar, hur kan då Jesus vara frälsaren? Hur skulle han kunnat ta på sig människosläktets synder och upphävt dem? Endast Den som accepterar ånger och avlägsnar synder kan göra det. I hela det Gamla Testamentet ser vi att ENDAST Gud kallas FRÄLSAREN. Se 2 Samuel 22:13, och Jesaja 43:3-11. I Jesaja säger Gud klart och tydligt att ENDAST Han är FRÄLSAREN:

"För Jag är Herren, er Gud, Israels Helige, er FRÄLSARE…Det är Jag, Herren; det finns INGEN ANNAN FRÄLSARE FÖRUTOM MIG…" Jesaja 43:3 & 11

Han repeterar kategoriskt detta uttalande i Hosea:

"Jag är Herren, er Gud, sedan Egyptens land; Ni känner ingen annan Gud vid sidan av Mig, och det finns INGEN FRÄLSARE FÖRUTOM MIG." Hosea 13:4

Det finns också ett närliggande koncept, idén om en "BEFRIARE." Detta ord har också endast använts för Gud i Gamla Testamentet, i Jesaja 44:24 och i Jesaja 60:16.

"Ni ska veta att Jag, Herren är er FRÄLSARE och BEFRIARE, Jacobs store." Jesaja 60:16

Den skapade idén om att Jesus skulle vara Frälsaren kan endast hittas i det Nya Testamentet där ändringen varit mycket suspekt på grund av dess fullständiga motsägelse till den Gamla Testamentet som kom från samma Gud. Gud ändrar inte åsikt. Gud kallar inte sig Själv den ENDE FRÄLSAREN och sedan bestämmer sig för att ändra på det och kalla Jesus för Frälsaren. Detta uttryck som beskriver Jesus som Frälsaren användes endast två gånger i Det Nya Testamentet. Vi hittar det i Lk ii 11 och i Jn iv 42, Utöver dessa två förekomster, syftar den enda andra förekomsten i Evangelierna tydligt och klart på Gud, inte Jesus:

"Sedan sa Maria: "Min varelse förkunnar Herrens storhet. Min ande finner glädje i Gud, MIN FRÄLSARE, för Han har sett ner på Sin tjänare i hennes ensamhet…" Lukas 1:46-48.

Vi kan inte ignorera påminnelsen i Jesaja 46:9 där Gud talar om Sig Själv:

"Jag är Gud, det finns ingen annan; Jag är Gud, det finns ingen annan som mig (La Elaha Ella Allah - på Arabiska).

I det Sista Testamentet, Koranen, kallar Gud Sig Själv tydligt och klart för FRÄLSAREN, och förklarar att det inte finns någon frälsare förutom Honom:

Vad gäller de som ångrar sig och ändrar sig, och förkunnar, de frälser Jag. Jag är Frälsaren, Barmhärtigast. (2:160)

Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att belöna dem fullständigt, och ösa Sin nåd över dem. Vad gäller de som avstår och som blir arroganta, kommer Han att överlämna dem till ett smärtsamt straff. De kommer inte att hitta någon herre vid sidan av Gud, ej heller någon frälsare. (4:173)

Förstår de inte att Gud accepterar Sina tjänares ånger, och tar allmosorna, och att Gud är Frälsaren, Barmhärtigast? (9:104)

Detta är Guds nåd och barmhärtighet gentemot er. Gud är Frälsaren, Visast. (24:10)

…Ni ska iakttaga Gud. Gud är Frälsaren, Barmhärtigast. (49:12)

Ni ska glorifiera och prisa er Herre, och åkalla Honom om förlåtelse. Han är Frälsaren (110:3)

Koranen (Det Sista Testamentet) bekräftar den grundläggande principen i det Gamla och det Nya Testamentet, att en man endast kommer skörda som han sår.

"Varje själ ansvarar endast för sina egna verk." (53:39)

"…ingen själ gagnas av annat än sina egna verk, och ingen bär någon annans börda.." (6:164)

Vi har Endast En Gud som kan frälsa oss. Han är samma Gud som talade i Bibeln, i Evangelierna och i Koranen, för att påminna oss om att det inte finns någon annan gud än Honom.

Förkunna, "Han är den Ende Guden. Den Absolute Guden. Aldrig har Han fött något. Ej heller är Han född. Ingen kan jämföras med Honom." (112:1-4)

Artiklar Frågor&Svar