Artiklar Frågor&Svar


Hur Blir Man Muslim

Det krävs inga ritualer för att bli Muslim (eller Underkastad). Det är ett personligt beslut du tar, baserat på att du med hela ditt hjärta accepterar

det Första Budordet - Det finns ingen annan gud än Gud.

En naturlig följd av en sådan tro är att man väljer att följa den vägledning Gud manifesterat för oss genom de skrifter Han skickat till oss.

De enda kriteria som fastställs för att man ska klara sig är (1) att man tror på Gud (2) att man tror på den Sista Dagen, och (3) att man för ett rättfärdigt liv. (Koranen 2:62 & 5:69). Följaktligen finns det många människor som är Underkastade (Muslimer), även fast de kallar sig Kristna, Judar, Buddister, Hinduer o.s.v. Man döms utefter den vetskap man har och den information som gjorts tillgänglig för en. Gud är Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.

Man behöver absolut inte ändra namn för att bli Muslim. Faktum är att Koranen säger till oss att INTE göra det (33:5).

"Islam" är inte ett namn pä en religion; det är en beskrivning. "Islam" är den totala underkastelsen och hängivenheten till ENDAST Gud. Följaktligen finns det många Muslimska Kristna, Muslimska Judar, och Muslimska Muslimer. Det finns bara en religion - att ägna sin dyrkan till ENDAST Gud. Det är det Första Budordet i Gamla Testamentet, Nya Testamentet, och detta Sista Testamente.

Sedan uppenbarade vi denna skrift för dig, sanningsenligt, som bekräftar tidigare skrifter och ersätter dem. Du ska styra bland dem enligt Guds uppenbarelser, och följ inte deras önskemål om de skiljer sig från sanningen som kommit till dig. För var och en av er har vi fastställt lagar och olika riter. Om Gud så önskat, skulle Han ha gjort er till en församling. Men Han testar er på så sätt genom de uppenbarelser Han givit var och en av er. Ni ska tävla i rättfärdighet.Till GUD ska ni slutligen återvända - allesamman - då kommer Han att informera er om allt ni tvistat om. (Koranen 5:48)

Endast de som ångrar sig, omformar sig, håller fast vid Gud, och dedikerar sin religion till absolut endast Gud, kommer att räknas bland de troende. Gud kommer att välsinga de troende med en stor belöning. (Koranen 4:146)

Säg, "Mina Kontaktböner (Salat), mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla hängivna absolut endast Gud, Universums Herre. (Koranen 6:162)

Säg, "Vi tror pä GUD och på det som sänts ner till oss, på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna och på det som gavs till Moses, Jesus och profeterna från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade." (Koranen 3:84)

Artiklar Frågor&Svar