Artiklar Frågor&Svar

Kvinnan i Islam & Polygami

De flesta Muslimer talar med stolthet om att kvinnor fick vissa rättigheter när Koranen uppenbarades till profeten Muhammed.

Bara för drygt hundra år sedan, i England 1850, gavs kvinnorna till slut rätten att äga egendom. 1857 blev skilsmässa åtkomlig genom bildandet av domstolen för Skilsmässa och Äktenskapliga Frågor. Muslimska kvinnor har haft dessa rättigheter i fjorton hundra år.

Men, i realiteten, i dagens Islamiska värld, behandlas majoriteten kvinnor som andra klassens invånare av män. Som nämnts i en tidigare artikel, är en sådan status för kvinnan inte i enlighet med Koranen, utan med religiösa lagar som etablerats utanför Koranen. Detta trots att Koranen kom ut ur profeten Muhammeds mun, och att Gud informerar oss om att Koranen är komplett, perfekt, fullt detaljerad, och skall vara den enda källan av religiös lag för de underkastade (Muslimer).

Ett försök kommer att göras i denna artikel, om Gud vill, för att ge några exempel på hur stort gap det är mellan vad Koranen förespråkar gentemot accepterade seder, som givit kvinnor låg status i Muslimska länder.

Jämlikhet mellan män och kvinnor

"Deras Herre besvarade dem: 'Jag misslyckas aldrig belöna någon arbetare ibland er för något arbete ni gör, vare sig ni är manliga eller kvinnliga - i är jämlika varandra. Således, de som immigrerar, och som vräks från sina hem, och förföljs på grund av Mig, och kämpar och dödas, Jag kommer säkerligen att lindra deras synder och ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar.' Sådan är belöningen från Gud. Gud besitter den yttersta belöningen." (Koranen 3:195)

"De troende männen och kvinnorna är varandras allierade. De förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, de iakttager Kontakt Bönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de lyder Gud och Hans budbärare. Dessa kommer att överösas med Guds nåd. Gud är Allsmäktig, Ytterst Vis." (Koranen 9:71)

"Gud lovar de troende männen och de troende kvinnorna trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt, och magnifika palats i Edens trädgårdar. Och Guds välsignelser och godkännande är ännu bättre. Det är den största triumfen." (Koranen 9:72)

"De underkastade männen, de underkastade kvinnorna, de troende männen, de troende kvinnorna, de lydiga männen, de lydiga kvinnorna, de sanningsenliga männen, de sanningsenliga kvinnorna, de ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna, de vördnadsfulla männen, de vördnadsfulla kvinnorna, de generösa männen, de generösa kvinnorna, de fastande männen, de fastande kvinnorna, de kyska männen, de kyska kvinnorna, och männen som ofta minns Gud, och de högtidlighållande kvinnorna; Gud har preparerat för dem förlåtelse och en stor belöning." (Koranen 33:35)

Religiösa Lagar Aldrig Auktoriserad av Gud

Koranen förbjuder till och med profeten Muhammed från att utfärda några religiösa läror annat än Koranen, eller att förklara Koranen (Koranen 69:43-47 & 75:16-19). Men, de religiösa lärda, har i trots mot Koranen skapat religiösa lagar som aldrig auktoriserats av Gud.

Följande vers hanterar specifikt och endast samlag under menstruation. Men, de flesta kvinnor, genom läror av "lärda," avstår från sina dagliga religiösa seder (fasta, salat) under menstruationen.

"De frågar dig om menstruation: säg, 'Det är skadligt; ni ska undvika sexuellt samlag med kvinnorna under menstruationen; närma er inte dem förrän de är av med den. När de väl är av med den, får ni ha samlag med dem på det sätt Gud utformat. Gud älskar de som ångrar sig, och Han älskar de som är rena.'" (Koranen 2:222)

Klädesnorm

"O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och de troendes fruar att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att kännas igen (som rättfärdiga kvinnor) och undvika att bli förolämpade. Gud är Förlåtare, Barmhärtigast." (Koranen 33:59)

"Säg till de troende männen att de ska sänka sin blick (och inte stirra på kvinnorna), och bibehålla sin kyskhet. Detta är renare för dem. Gud är fullt Medveten om allt de gör." (Koranen 24:30)

"Och säg till de troende kvinnorna att sänka sin blick, och bibehålla sin kyskhet. De ska inte yppa några delar av sin kropp, förutom vad som är nödvändigt. De ska täcka sina bröst, och ska inte släppa efter på denna norm i närheten av annat än deras makar,…de ska inte gå på ett sådant sätt, så att de vickar eller avslöjar vissa detaljer av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför Gud, o ni troende, så att ni må lyckas." (Koranen 24:31)

Verserna citerade ovan är de enda verser i Koranen som anger normen för kvinnans klädsel - att förlänga sin klädsel och att dölja sitt bröst. Muslimerna idag har skapat en orimlig klädesnorm för kvinnor baserade på tradition och seder i Guds och Islams namn. Det finns heller inget nämnt i Koranen om att huvudet skall täckas för män eller kvinnor.

Polygami

"Om ni anser det bäst för DE FÖRÄLDRALÖSA, får ni gifta er med deras mödrar - ni får gifta er med två, tre, eller fyra. Om ni fruktar att ni blir orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller vad ni redan har. Dessutom, är det på så sätt troligare att ni undviker ekonomisk svårighet." (Koranen 4:3)

"Ni kan aldrig vara rättvisa i hanteringen av mer än en fru, hur mycket ni än försöker. Var därför inte så partiska att ni låter en av dem inte veta vad som gäller (varken åtnjutande äktenskap, eller lämnad att gifta sig med någon annan). Om ni rättar till denna situation och bibehåller rättfärdighet, är Gud Förlåtare, Barmhärtigast." (Koranen 4:129)

Vers 4:3 gör det tydligt att den ENDA situationen då månggifte är godkänt, är för de föräldralösas bästa, samtidigt som vers 4:129 avråder från månggifte även för detta undantag. En lag som tillåter män att gifta sig med en andra fru utan att uppfylla kravet vad gäller de föräldralösa, strider direkt mot Koranen.

Att ta vissa verser ur sitt sammanhang

"O ni som tror, när ni genomför ett lån för en tid, ska ni skriva ner det. En opartisk skrivare ska utföra själva skrivandet. Ingen skrivare ska vägra utföra denna service enligt Guds läror. Han ska skriva ner det samtidigt som gäldenären dikterar villkoren. Han sak iakttaga Gud, sin Herre, och aldrig lurasa. Om gäldenären är mentalt oförmögen eller hjälplös, eller inte kan diktera, ska hans förmyndare diktera rättvist. Två män ska fungera som vittnen; om inte två män, en man och två kvinnor, vars vittnesmål anses godtagbart för alla. Så om en kvinna blir opartisk, kommer den andra att påpeka det för henne. Det är vittnenas plikt att vittna när de uppmanas göra det. Bli inte uttröttade av att skriva ner alla detaljer oavsett hur långa de än är, inklusive tiden för återbetalning. Det är rättvist i Guds ögon, försäkrar bättr vittnesmål, och utplånar alla tvivel ni eventuellt kan ha. Affärstranskationer som slutförs på stället behöver inte skrivas ner, men låt någon bevittna dem. Ingen skrivare och inget vittne ska skadas på grund av sin medverkan. OM ni skulle skada dem, skulle det vara ondska från er sida. Ni ska iakttaga Gud, så kommer Gud att undervisa er. Gud är Allvetande.

Ekonomiska transaktioner är de ENDA situationer där två kvinnor kan ersätta en man som vittnen. Det är för att skydda sig mot den faktiska möjligheten att ett vittne gifter sig med det andra vittnet, och därför gör henne partisk. Oresonliga lagar har gjort och fortsätter att göras för att missbruka denna vers, vilket ger kvinnan lägre status i samhället.

Kvinnor som ledare

En av de största kontroversiella frågorna i Islam hos de som inte vet om Islam är kvinnans roll i det politiska systemet. Kan en kvinna ta ledarrollen? Är detta förbjudet?

Svaret kommer att vara annorlunda om man tittar i Guds bok, Koranen, från om man tittar i de människogjorda böckerna - alla Hadith som skrevs ca 250 år efter Profetens död.

När Gud skildrar en historia för oss i Koranen, gör Han inte det bara för att underhålla oss, men för att lära oss en läxa. "Vi skildrar för er den mest exakta historien genom uppenbarelsen av denna Koran. Före detta, var ni total omedvetna." (Koranen 12:3)

"I deras historia finns det en lärdom för de som besitter intelligens…" (Koranen 12:111)

Rollen en viktig kvinna fyllde i världens historia liksom i Muslimernas ögon, är den av Belquees, Drottningen av Saba (se Koranen 27:22-44). Gud nämnde hennes historia i Koranen för att låta oss veta att en kvinna i en ledande position inte är stötande vad Gud beträffar. Hon representerade en demokratisk härskare som konsulterade med sitt folk innan hon fattade viktiga beslut (se Koranen 27:29). Hon besökte Salomon, talade med honom, och fattade beslut för sig själv och sitt folk, utan att gömma sig bakom väggar, eller blygt stå bakom en annan man.

Efter att ha bevittnat vad Gud gett Salomon blev hon underkastad (Muslim), medan hon fortfarande var drottningen av Saba.

"Hon blev tillsagd, 'Gå in i palatset.' När hon såg dess inredning trodde hon att det var en pool med vatten, och hon (drog upp sin klänning) blottande sina ben. Han sa, "Denna inredning är nu lagd med kristall." Hon sa, "Min Herre, jag har kränkt min själ. Jag underkastar mig nu Gud, universums Herre, tillsammans med Salomon."

Här bevittnar vi en av de första Muslimska kvinnorna som härskade över en nation, och styrde dem som drottningen av Saba. Lär vi oss en läxa från Koranen? Det borde vi göra. Läxan är att Gud i Koranen aldrig begränsat en kvinna från en ledande position.

Slutsats

Tro på Gud kräver att vi tror Gud. Gud har fastställt i Sin bevisade, sista skrift, Koranen, att den är komplett, perfekt, fullt detaljerad och den enda källan till religiös vägledning. Som underkastade (Muslimer) måste vi acceptera Guds försäkran och se till Koranen och Gud för vägledning.


Polygami

Polygami var ett sätt att leva ända tills Koranen uppenbarades för 1400 år sedan. När jorden var ung och dåligt befolkad, var polygami ett sätt att befolka den, och föra in de människor som behövdes för att utföra Guds plan. När Koranen uppenbarades hade världen befolkats tillräckligt, och Koranen lade fram de första begränsningarna mot polygami.

Polygami är tillätet i Koranen, men under strikt iakttagna omständigheter. Allt missbruk av denna gudomliga tillåtelse ådrar sig strängt straff. Så trots att polygami är tillåtet av Gud, är det nödvändigt för oss att undersöka våra omständigheter mycket noggrant innan vi säger att ett visst polygamt förhållande är tillåtet.

Att förse föräldralösa barn med en fadersfigur, är den enda specificerade omständigheten som nämns till fördel för polygami i Koranen (4:3).

Koranen betonar de restriktioner som finns mot polygami i mycket starka ordalag:

"Om du fruktar att du inte kan vara fullständigt rättvis med mer än en fru, ska du vara nöjd med endast en." (4:3)

"Du kan aldrig vara rättvis i ett polygamt förhållande, hur mycket du än försöker." (4:129)

De Koraniska restriktionerna mot polygami belyser möjligheten till att missbruka Guds lag. Därför är det bättre för oss att motstå vår lusta och hålla oss borta från polygami, såvida vi inte är helt säkra på att Guds lag inte kommer att kränkas. Om omständigheterna inte förespråkar polygami, är det bättre för oss att ge vår odelade uppmärksamhet till en fru och en uppsättning barn. Barnens psykologiska och sociala välmående, speciellt i länder där polygami är förbjudet, föreskriver nästan undantagslöst monogami. Ett par grundläggande förutsättningar måste tas i beaktning när man överväger polygami:

1. Det mäste lätta smärta och lidande och inte orsaka nägon smärta eller nägot lidande.

2. Har man en ung familj, är det nästan säkert att polygami är ett missförhållande.

3. Polygami för att i stället få en yngre fru är missbruk av Guds lag (4:19).

Artiklar Frågor&Svar