Artiklar Frågor&Svar


Åkalla Gud

Koranen informerar oss om att vi uppnår värde hos vår Herre endast genom vår dyrkan (25:77), och åkallan är en form av dyrkan. Er Herre säger, "Åkalla Mig, och Jag kommer att besvara er. Säkerligen, de som är för arroganta för att dyrka Mig kommer att gå in i Helvetet, med tvång." (40:60)

När du åkallar Gud gör du det rätta (13:14), och Han ger dig vad du ber Honom om (14:34). Gud är Den Som Hör bönerna (3:38). Han räddar de behövande, lindrar motgång (27:62), och besvarar bönerna om Han så vill (6:41, 14:39). Han är med er vart ni än må vara (57:4, 58:7). Därför, åkalla er Herre om att ösa Sin nåd över er (4:32) och Hans barmhärtighet (7:155), och misströsta aldrig (15:55). Gud Besitter Oändlig Nåd (57:21).

Vikten av Åkallan
Om Gud vill, vet vi alla att vi måste åkalla endast Gud (25:68, 7:37), och Koranen lär oss att Gud testar människorna med svårighet och motgång så att de må åkalla (6:43, 7:94). Det påpekas också: "Om bara de åkallat när testet kom till dem!" (6:43)

I hela Koranen ser vi många exempel. När Noak kallade på Gud, besvarade Han honom genom att rädda hans familj från den stora katastrofen (21:76, 26:117,118). När djävulen hemsökte Job med svårighet och smärta, kallade han på sin Herre och Han besvarade hans bön (38:41, 21:84). När ungdomarna sökte skydd i grottan, åkallade de Gud om att välsigna deras angelägenheter med Hans vägledning (18:10). Faraos fru åkallade Gud om att bygga ett hem för henne hos Honom i Paradiset (66:11).

När Jonas åkallade Gud, räddade Han honom från misär (21:87-88). När Sakarias åkallade sin Herre, besvarade Gud honom och beviljade honom Johannes (21:90). När Moses och Aron bad Gud om att utplåna Faraos och hans råds rikedom. besvarades deras böner (10:88-89). Gud besvarade Josefs bön och skyddade honom från kvinnornas planer (12:34). Lot åkallade Gud för seger (29:30), och det gjorde även Saleh, Shuaib, Hood, Abraham och andra.

Man kan till och med åkalla Gud för materiella ting precis som Salomon gjorde (38:35), så länge man inte åsidosätter sin del i Livet Efter Detta. Men åkalla aldrig Gud för de som överträtt (11:37, 60:4), och minns att Gud belönar människor för det de säger (5:84-85). På Återuppståndelsens Dag kommer Han att visa att en del av Hans tjänare brukade åkalla Honom (58:28), och brukade säga, "Vår Herre, vi har trott, så förlåt oss och ös nåd över oss" (23:109, 118); och de bad om förlåtelse vid gryningen (51:18).

Varför Besvaras Inte Alla Böner?
Koranen informerar oss om att människan ofta ber om något som kan skada honom, i tron om att han ber om något bra. Människan är otålig (17:11). Han kanske ogillar något som är bra för honom, och han kanske tycker om något som är dåligt för honom (2:216, 4:19). Gud vet medan vi inte vet. Gud besvarar Sina tjänares böner. Å andra sidan, är de icke troendes böner alltid förgäves (2:186, 13:14, 40:50).

Vilka Är De Bästa Bönerna?
Eftersom Gud inte utelämnat något i denna Koran (6:38), låt oss använda Koranen som en källa för att hitta de bästa bönerna som kommer att hjälpa våra själar att växa, och hjälpa oss att bibehålla rättfärdighet.

Åkalla Gud Med De Bästa Bönerna
När Mina tjänare frågar om Mig är Jag alltid nära. jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara Mig och tro på Mig, för att bli vägledda (2:186)

Vår Herre, fullända vårt ljus för oss och förlåt oss (66:8).

Öka vår kunskap och inkludera oss med de rättfärdiga (26:83).

Vi tror på det Du uppenbarat och vi följer budbäraren, så räkna os bland vittnena (3:53, 5:83).

Vägled oss på den rätta vägen (1:6).

Gör oss underkastade Dig (2:128).

Min Herre, gör mig till en som alltid iakttager Kontaktbönerna (14:40)

Bevilja oss i denna världen ihärdighet, stärk vårt fotfäste, och bestyrk oss mot de icke troende människorna (2:250, 3:147).

Låt oss dö som underkastade (7:126).

Vår Herre, fördöm oss inte om vi glömmer eller gör misstag. Skydda oss från att häda mot Dig som de före oss har gjort. Vår Herre, skydda oss från att synda tills det blir för sent för oss att ångra oss (2:286).

Ursäkta oss, förlåt våra överträdelser, lindra våra synder, och låt oss vara bland de rättfärdiga när vi dör (3:193).

Bevilja oss vad Du lovade oss genom Dina budbärare och försaka oss inte på Återuppståndelsens Dag. Du bryter aldrig ett löfte (3:194).

Skydda oss från att dyrka idoler (14:35), och från att falla in i synd (40:9).

Vår Herre, vägled oss till att vara tacksamma för De välsignelser du givit oss och våra föräldrar, och att verka rättfärdighet som förnöjer Dig. Låt vara barn vara rättfärdiga likaså (46:15).

Bevilja oss ett ärbart inträde och låt oss få göra ett ärbart utträde. bevilja oss från Dig ett mäktigt stöd (17:80).

Förlåt oss och våra föräldrar, och de troende på dagen då räkenskapen äger rum (14:41).

och ös våra föräldrar med Din nåd för de har uppfostrat mig sedan jag var barn (17:24).

Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en källa av glädje för oss, och håll oss i förfronten av de rättfärdiga (25:74).

Låt oss inte vara med de överträdande människorna (23:94).

Låt oss inte vara förtryckta av de som inte trodde (60:5).

bevilja oss en bestämd seger över de icke troende människorna (7:89).

Vår Herre, förlåt oss och våra bröder som kom före oss till tron, och skydda våra hjärtan från att hysa något hat mot de som trodde (59:10).

Vanära oss inte på Återuppståndelsens Dag (26:87).

Låt inte våra hjärtan vacklar efter Du har väglett oss, och ös Din nåd över oss (3:8).

Vår Herre, snälla besvara våra böner. Du är alltid nära, besvarande (14:40, 11:61).

Artiklar Frågor&Svar