Artiklar Frågor&Svar

Gud

Vi lär oss i vers 39:67 att Guds storhet är långt utöver mänsklig fattningsförmåga - versen förklarar att alla sju universum är "vikta inuti Guds hand."

Med hjälp av Koranens formidabla matematiska kod, får vi lära oss att vårt universum är det minsta och innersta av sju universum (41:12, 55:33, 67:5, & 72:8-12). Under tiden har våra framsteg inom forskningen visat oss att vår galax, Vintergatan, är 100,000 ljusår tvärs över, och att vårt universum innehåller en biljon sådana galaxer och en biljon triljon stjärnor, plus oräkneliga deciljoner himlakroppar. Vårt universum beräknas sträcka sig över avstånd på mer än 20,000,000,000 ljusår.

Räkna Stjärnorna!

Om ni bara tar en kvintiljon (1,000,000,000,000,000,000) av stjärnorna och helt enkelt räknar dem (från 0 till kvintiljon), en per sekund, dag och natt, kommer det att ta 32 biljoner år (längre tid än vad universum är gammalt). Så lång tid kommer det att ta bara för att "räkna" dem; men Gud "skapade" dem. Sådan är Guds storhet.

Vi kan uppskatta vidden av vårt universum om vi föreställer oss i en rymdfärd. När vi lämnar planeten Jorden i riktning mot solen, färdandes i ljusets hastighet, når vi solen efter 93,000,000 milis och 8 minuter. Det kommer ta oss mer än 50,000 år i ljusets hastighet att lämna vår galax. Från den yttersta gränsen av Vintergatan, kan man inte se vår planet Jorden. Inte ens det starkaste teleskopet kan upptäcka vår lilla "Jord."

Vi måste spendera mer än 2,000,000 år i ljusets hastighet för att nå vår granngalax. Minst 10,000,000,000 år i ljusets hastighet tar det för att nå de yttre gränserna av vårt universum. Från den yttersta gränsen av vårt universum, är till och med Vintergatan som en liten fläck av stoft i ett stort rum.

Det andra universumet omger vårt universum. Det tredje universumet är större än det andra, och så vidare. Egentligen borde vårt universum anses vara det sjunde, som omges av det sjätte universumet, som omges av det femte universumet, och så vidare. Kan ni föreställa er vidden av det första, yttersta universumet? Inget tal existerar som kan beskriva omkretsen av det första universumet. Denna obegripliga vidd är "inuti Guds hand." I förhållande till den yttersta gränsen av det yttersta universumet, var är planeten Jorden? Hur betydelsefull är den? På den oändligt lilla smolken Jorden, levde sådana oerhört oansenliga varelser som Maria, Jesus, och Muhammed. Ändå sätter vissa människor upp dessa maktlösa människor som gudar!

Guds storhet framställs inte endast av det faktum att Han håller alla sju universum i Sin hand, utan också av det faktum att Han helt och fullt kontrollerar varje atom, även subatomiska komponenter, överallt i hela universumet (6:59, 10:61, & ).

[Not: Det som står ovan är taget från Appendix 6 i Dr Khalifas översättning av Koranen]


Några av Guds Egenskaper

1. Gud, Skapare av alla ting

(6:102) Sådan är Gud er Herre, det finns ingen annan gud än Honom, Skaparen av alla ting. Ni ska dyrka endast Honom. Han kontrollerar alla ting.

(35:3) O människor, minns Guds välsignelser över er. Finns det någon annan skapare annat än Gud som försörjer er från himlen och från jorden? Det finns ingen annan gud än Honom. Hur kan ni avvika?

(39:62) Gud är Skaparen av alla ting, och Han är i full kontroll av alla ting.

(59:24) Han är den Ende Guden; Skaparen, Initieraren, Formgivaren. De vackraste namnen tillhör Honom. Prisar Honom gör allting i himmlarna och jorden. han är Allsmäktig, Visast.

2. Gud, Upprätthållare av allting

(91:6) Jorden och Han som upprätthåller den

3. Gud, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

(1:1) I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

(1:2) Prisad vare Gud, universums Herre

(1:3) Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

(1:4) Domedagens Mästare

4. Gud - ingen medling kan ske med Gud

(2:48) Akta er för den dagen då ingen själ kan hjälpa någon annan själ, då ingen medling kommer att accepteras, då ingen lösen kan betalas, ej heller kommer någon att kunna hjälpas.

(2:123) Akta er för den dagen då ingen själ kommer att kunna hjälpa någon annan själ, då ingen lösen kommer att accepteras, då ingen medling kommer att vara till någon nytta, och då ingen kommer att hjälpas.

(34:23) Medling med Honom kommer att vara förgäves, såvida det inte överensstämmer med Hans vilja. När deras sinnen till slut lugnat sig, och de frågar, "Vad sa er Herre, "kommer de att säga, "Sanningen." Han är Den Högste, Den Störste.

5. Gud kontrollerar allting

(3:109) Allting i himmlarna och på jorden tillhör Gud, och alla ting kontrolleras av Gud.

(4:85) Den som sätter en god gärning i verket får en del av belöningen för det, och den som sätter en ond gärning i verket, ådrager sig en del därav. Gud kontrollerar alla ting.

(6:102) Sådan är Gud er Herre, det finns ingen annan gud än Honom, skaparen av alla ting. Ni ska dyrka endast Honom. Han kontrollerar alla ting.

(7:45) Er Herre är den ende Guden, som skapade himmlarna och jorden på sex dagar, och sedan antog alla auktoritet. Natten övertar dagen, när den jagar den ihärdigt, och solen, månen och stjärnorna är satta att tjäna på Hans befallning. Absolut, kontrollerar Han all skapelse och alla befallningar. Ytterst Upphöjd är Gud, universums Herre.

6. Gud, känner till våra innersta tankar.

(2:284) Allting i himmlarna och på jorden tillhör Gud. vare sig du tillkännager dina innersta tankar eller håller dem gömda, ställer Gud dig till svars för dem. Han förlåter vem Han vill, och straffar vem Han vill. Gud är Allsmäktig.

(4:63) Gud är fullt medveten om de innersta intentionerna. Du ska ignorera dem, upplysa dem, och ge dem goda råd så att de ska kunna rädda sina själar.

7. Gud, alltid nära.

(2:186) När Mina tjänare frågar om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara Mig och tro på Mig, för att bli vägledda.

8. Gud

(59:22) Han är den Ende guden, det finns ingen annan gud än Honom. Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser. Han är den Nådigaste, Den Barmhärtigaste.

(59:23) Han är den Ende Guden; det finns ingen annan gud än Honom. Kungen, Den Heligaste, Friden, Den Mest Trogne, Den Överlägsne, Den Allsmäktige, Den Mäktigaste, Den Förnämste. Prisad vare Gud; långt överlägsen partnerskap.

(59:24) Han är den Ende Guden; Skaparen, Initieraren, Formgivaren. De vackraste namnen tillhör Honom. Prisar Honom gör allting i himmlarna och på jorden. Han är Den Allsmäktige, Den Visaste.

Vem är Din Gud?

De flesta människorna blir rasande när de hör denna fråga. "Vad menar du, ´vem är din gud?´ frågar de, ´Min gud är Skaparen av himmlarna och jorden.´" Och de flesta av dessa människor kommer att bli chockerade över att märka att deras påstående att deras gud är himmlarnas och jordens Skapare inte är mer än tomt prat, och att de i själva verket är på väg till Helvetet (12:106).

Din gud är den eller det som upptar ditt sinne den större delen av tiden.

Din gud kan vara dina barn (7:190), din maka/make (9:24), ditt företag (18:35), eller ditt ego (25:43). Detta är anledningen till att en av de mest repeterade budorden i Koranen är;

"O du som tror, du ska minnas Gud ofta; prisa Honom dag och natt." (33:41)

Dyrka Endast Gud - Innebörden

Koranen förklarar i olika verser vad det innebär att dyrka ENDAST Gud:

(2:2) Denna skrift är ofelbar; en ledstjärna för de rättfärdiga;

(2:3) som tror på det osedda, iakttager Kontaktbönerna (Salat), och från våra gåvor till dem ger de till välgörenhet.

(2:4) Och de tror på det som uppenbarades för dig, och på det som uppenbarades före dig, och beträffande Livet Efter Detta är de helt övertygade.

(2:5) Dessa är vägledda av sin Herre; dessa är vinnarna.

(2:285) Budbäraren trodde på det som sändes ned till honom från hans Herre, och det gjorde också de troende. De tror på Gud, Hans änglar, Hans skrift, och Hans budbärare: "Vi gör ingen SKILLNAD på NÅGON av Hans budbärare." De säger, "Vi hör och vi lyder. Förlåt oss vår Herre. Till Dig är det yttersta ödet."

(4:136) O du som tror, du ska tro på Gud och på Hans budbärare, och på skriften Han uppenbarat genom Sin budbärare, och på skriften Han uppenbarat före det. Den som vägrar att tro på Gud, Hans änglar, och Hans skrifter, och Hans budbärare, och Sista Dagen, har verkligen gått långt vilse.

Att Dyrka Endast Gud är att Följa/Lyda Endast Guds Ord.

Att följa någon annan källa än Koranen är idoldyrkan. Följande vers klargör att Koranen är Guds Testamente. Att följa någon annan källa definieras som idoldyrkan.

(6:19) Säg, "Vems vittnesmål är störst?" Säg, "Guds. Han är vittnet mellan mig och er att denna Koran inspirerats mig, för att predika den för er och vem den än når. Ni vittnar verkligen om att det finns andra gudar vid sidan av Gud." Säg, "Jag vittnar inte som ni gör; det finns bara en gud, och jag förkastar er idoldyrkan."

Läs gärna vers 17:46, som ger varje troende i uppdrag att följa endast Koranen.

Artiklar Frågor&Svar